Tato uskupení se budou ucházet o naše hlasy v říjnových volbách

Publikováno: 29.9.2014 Autor: radka.tumova
1. Proč konkrétně by lidé měli volit vaši stranu/vaše hnutí? Čím jste odlišní od ostatních? 2. Jmenujte největší problém, který Rumburk trápí, a navrhněte konkrétní řešení. 3. Co bude to první, co vaše strana/hnutí udělá, když k tomu získá dostatečný počet míst v zastupitelstvu?    ANO 2011 LÍDR: LADISLAV RŮŽIČKA 1. Politické hnutí ANO 2011 je v Rumburku nové a jako takové předkládá volební program, který má co nabídnout případným voličům. Dále nabízí, abych tak řekl, nový styl jednání, a především vystupování města směrem k veřejnosti. Máme na kandidátce inteligentní a pracovité lidi s letitými zkušenostmi s řízením a kontrolou veřejných financí, dále chodem a fungováním územního samosprávného celku a jeho organizací. 2. Město trpí mnoha problémy, které jsou vzájemně provázány a nelze je při řešení oddělit, nehledě na to, že mnohdy přesahují rámec města. Podrobněji viz. Volební program hnutí na www.anorumburk.cz. Takže heslovitě. Úroveň zaměstnanosti - zvýšit dodávku elektrické energie do výběžku, noví investoři nejen do průmyslové zóny, podpora místním podnikatelům. Sociální problematika - prostupné a sociální bydlení, sociální firmy, předškolní výchova, nulová tolerance vůči nepřizpůsobivým. Orgány města a jeho zařízení - otevřené jednání, osobní odpovědnost, profesionální vybavenost. Zdravotnické služby - řešení podmínek pro jejich dostupné a kvalitní poskytování. 3. Prvním krokem po získání dostatečného počtu mandátů musí být dohoda a sestavení fungujících orgánů města, tj. Rady města jako výkonného orgánu tak, abychom všichni společně mohli efektivně a účinně pracovat pro město a pro voliče. Poté musí následovat řada kroků takříkajíc na sebe navazujících. Zjištění skutečného stavu finančních prostředků jednak v krátkodobém výhledu, ale také s výhledem na několik let dopředu, kontrola rozpočtového hospodaření zejména s ohledem na vedení účetnictví, revize smluvních vztahů, tak aby bylo hospodárně a efektivně nakládáno s majetkem města.    SDRUŽENÍ RUMBURK 2014 - NOVÁ NADĚJE LÍDR: MIROSLAV SABO 1. Jsme nové sdružení, jehož členové nejsou poznamenáni ani svázáni se stávajícími zastupiteli města ani s vedením města, přicházíme s novými nápady, čistým srdcem a odhodláním pro občany spoluvytvářet lepší život v Rumburku. Chceme dát občanům naději, slušnost, transparentnost, vstřícnost. Chceme se intenzivně zabývat požadavky a připomínkami občanů města, pořádat společná setkání, kde by se občané mohli vyjadřovat ke všem otázkám dění ve městě a dávat podněty ke zlepšení činnosti města ve všech oblastech. 2. Z posledních událostí nám vyplývá, že podstatná většina občanů zabývající se děním ve městě je velice nespokojena s vedením a řízením města ze strany představitelů města, ale i rozhodováním a lokajským přístupem některých zastupitelů města. Myslíme si, že převážná většina členů ZM by měla ukončit své působení a přenechat prostor novým, kteří jsou schopni přinést nové myšlení a jednání. Někteří zastupitelé, kteří své funkce zastávají již několik období, tak nejsou schopni nic nového ve prospěch občanů a města přinést. Občané města by je již neměli opětovně volit. 3. Prvním krokem, a to bezprostředně po složení slibu v ZM, bude iniciativa, abychom zvolili důstojné vedení města, starostu a místostarosty a také novou a kompetentní radu města. Teprve až poté bude možno naplňovat naše záměry na zlepšení činnosti ve všech oblastech města dle našeho volebního programu. Např. se pokusíme o zavedení zubní pohotovosti ve městě, dále také máme zájem na revitalizaci všech tří panelových sídlišť - nové chodníky, komunikace, zeleň a dětská hřiště, problematika sociální oblasti, poskytování kvalitních služeb v oblasti sportu a cestovního ruchu, a další.    SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ LÍDR: ALENA WINTEROVÁ 1. Jsme seskupení lidí, které zajímá rozvoj města, jeho fungování a život, mnozí z nás pracují profesně nebo ve svém volném čase právě na těchto úrovních. Jsme platnými členy naší společnosti, seskupení z různých profesí a osobností. Od ostatních jsme odlišní tím, že jsme opravdu nezávislí, což potvrzuje i náš název. 2. Nezaměstnanost je velký problém a jedno z řešení je stále hledat a nacházet vhodné investory pro naši průmyslovou zónu, ale i snaha podporovat podnikatele ve městě a rozvíjení turismu. 3. Pokud získáme nějaká místa v zastupitelstvu, budeme se snažit spojit s těmi, o kterých budeme přesvědčeni, že chtějí také vést poctivě město k jeho dalšímu rozvoji, ke spokojenosti lidí, kteří tu žijí, pracují a vychovávají děti.    TOP 09 LÍDR: PETR BARTÁČEK 1. Nehledáme osobní prospěch ani pomstu. Jde nám hlavně o objektivnost a průhlednost. Správa města musí být vedena tak, aby každý občan měl přehled o svém městě. Zatajování nebo neposkytování informací jak zastupitelům, tak občanům není v dnešní době přípustné. Odlišujeme se především přístupem. Nesnažíme se rozvracet ani nikoho obviňovat, ale tvořit! 2. Největším problémem našeho města jsou zákulisní intriky. A to jak ze strany momentálního uskupení v čele města, tak v opozici. Zastupitelstvo je dnes rozhádané a nekonstruktivní. Jediné možné řešení je do volených míst prosadit nové, „čisté“ lidi. Ukončit věčné tahání neobjektivní špíny místo snahy se dorozumět a udělat vše pro naše město. 3. Naší prioritou bude nenarušit chod města a umožnit stávajícímu vedení řádně předat své funkce a objasnit své kroky z minulého volebního období. Co se týká vedení města, máme tři zásadní věci: oddělit vedoucí funkce, tak aby neprobíhal souběh funkcí, novou vyhlášku o zacházení s odpady, přehodnocení financování města, v případě nejasností nechat zhotovit nezávislý audit.    REPUBLIKA PRO RUMBURK LÍDR: LADISLAV RAČOK 1. Ve své práci bychom chtěli vrátit našemu městu jeho kdysi slavné přirovnání „malá Paříž“. Budeme usilovat o navrácení města občanům prostřednictvím plnohodnotné spolupráce s občanskými sdruženími a iniciativami, naslouchat jim a upřednostňovat jejich logické názory v oblasti školství, sociální a zdravotnictví, kultury, bezpečnosti, dopravy a rozvoje infrastruktury města a jejich realizaci. Zajištění spravedlivého přerozdělování investičních zakázek ve prospěch rumburských podnikatelů. 2. Nutnost zásadního odklonu veřejné správy města od činnosti státní správy při jejím výkonu. Vyhlašování výběrových řízení na investiční celky již od výše 10 tisíc korun a jejich vyvěšení na úřední desce. Veřejné informace o stavu účtu města, dluzích, výši odměn úředníků, členů Rady města i vedení města. Obnova dětského domu mládeže z hlediska údržby, investic i náplně. Dostatečné zajištění finanční kapitoly pro všechny sportovní oddíly a hasičský sbor města. Posílení a obnova autority městské policie. 3. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Lužické nemocnice. Snížení nákladů na zajištění praní prádla pro nemocnici prostřednictvím městské prádelny. Zastavení prodeje kotelny v Podhájí. Nevyvážení finančních zdrojů na zajištění investic mimo region. Pravidelná setkání s občany města k odstranění všech překážek k plnohodnotné a demokratické spoluúčasti na řízení a života města a eliminace zájmových skupin. Právní pomoc občanům poškozeným neadekvátními zásahy města a zajištění jejich uplatnění v jejich pracovní činnosti.    ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ LÍDR: JAROSLAV SYKÁČEK 1. Naše kandidátka obsahuje jak lidi zkušené a v komunální politice zběhlé, tak i zcela nové tváře, které mohou do rozvoje města přinést nové poznatky i nový pohled na věc. Naši kandidáti jsou lidé s nejrůznějšími profesemi a často se jedná o skvělé odborníky. Navíc mají o město opravdový zájem, což deklarují např. i svou účastí na zasedáních zastupitelstva. Zastupitelé za sociální demokracii jsou rovněž standardně aktivními, předkládají i vlastní protinávrhy a nejsou pouhými houpacími koňmi. 2. Jako největší problém vnímám především neustálé porušování zákonů vedením města, které jde tak daleko, že nerespektuje ani rozhodnutí soudu. Dobré jméno města poškozuje i fakt, že z tříčlenného vedení města je jeden obviněn a druhý dokonce obžalován. Dalším velkým problémem jsou podle našeho názoru netransparentní výběrová řízení. Ze zkušeností okolních měst je přitom zřejmé, že otevřenými výběrovými řízeními o práci místní firmy a tím ani místní lidé nepřicházejí. Dalším neduhem je pověst města navenek a nedůvěra lidí ve vedení radnice, která ignoruje nálady ve městě a požadavky občanů, kterým nenaslouchá, pak se ptám, pro koho tu tito zastupitelé jsou? Pro občany města ne. 3. V prvé řadě budeme prosazovat tzv. duhovou Radu města s co nejvyšším zastoupením různých volebních stran a hnutí. Prověříme veškeré veřejné zakázky a smluvní vztahy - s výsledky seznámíme veřejnost. Neprodleně zavedeme již zmíněná otevřená výběrová řízení. Bezodkladně zavedeme předkládání materiálů na jednání zastupitelstva sledovatelné i veřejností s cílem dosáhnout maximální informovanosti občanů. Zavedeme internetový přenos průběhu zasedání ZM. Začneme aktivně spolupracovat s ostatními městy a vyvíjet aktivní tlak na centrální orgány k řešení problematiky nezaměstnanosti v okresu (investiční pobídky a další instrumenty - využívání dotačních titulů stran EU). Zahájíme rozvoj města bez arogance moci.    STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ LÍDR: OLDŘICH VOŽENÍLEK Strana neposkytla odpovědi    OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA LÍDR: KAREL SCHÄFER 1. Naši kandidátku tvoří lidé s dlouholetou praxí ve svých oborech, např. v ekonomice, hospodaření, školství, stavebnictví, zdravotnictví, veřejné správě aj., kteří jsou odborníky ve svých profesích. Řada z nich má bohaté zkušenosti s řízením a vedením různých institucí, škol, firem a pracovních kolektivů. To vše nabízíme k využití ve prospěch města a našim spoluobčanům. Naše postoje jsou dlouhodobě známé: rozumné hospodaření, otevřenost k občanům, problémy řešit a nevytvářet je tam, kde nejsou. 2. Za neudržitelný považuji současný způsob vzájemné komunikace při řešení problémů města. Situace se během posledního volebního období dostala tak daleko, že místo toho, aby byly všechny síly použity pro rozvoj města, ve věcné rovině, vytváří se tu nesmiřitelné tábory a energie se utápí v osočování a osobních sporech. To v konečné fázi poškozuje dobré jméno města a občany samotné. Konkrétní řešení je na voličích. Ti buď svými hlasy současný stav podpoří a zachovají, anebo, chtějí-li změnu, zvolí si do čela města toho, o kom si myslí, že je schopen věci dělat jinak. Pak už je to jen o usilovné každodenní práci. 3. Provedeme rychlou a důkladnou analýzu současného stavu hospodaření města a jeho organizací a začneme naplňovat náš volební program.    KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY LÍDR: VÁCLAV STANĚK 1. KSČM má stejné zájmy jako většina občanů města a dle svých možností je v zastupitelstvu vždy hájila a prosazovala. Naši zastupitelé „ nepřevlékají kabáty“, nepoužívají populistická hesla a nepředvádějí se v tisku a v televizi. Cílem jejich práce je naplnění volebního programu a další rozvoj města Rumburku. 2. Bude potřeba stabilizovat situaci na MěÚ a v příspěvkových organizacích, iniciovat i změnu organizačního řádu s cílem posílit úlohu komisí Rady města a zapojení veřejnosti do řešení problémů města. Na jednání zastupitelstva pak vrátit věcnost, slušnost a úctu jednoho k druhému. Stejná slova by měla zaznít směrem k zastupitelům tak, jak je adresujeme při svatebním obřadu snoubencům - „…a nezapomeňte, že každý z vás má nejen dobré vlastnosti a ctnosti, ale i stíny ve své povaze. Ty si navzájem pomáhejte odstraňovat.“ To v zájmu svém, zájmu voličů i zájmu města. 3. Chceme iniciovat vytvoření Volebního programu města na léta 2014 - 2018, najít společné programové cíle napříč politickým spektrem, které volby přinesou. Jeho plnění pak pravidelně na jednáních zastupitelstva vyhodnocovat a na setkání s občany z jeho plnění skládat voličům účty. Mezi priority jistě bude patřit odpadové hospodářství s výstavbou nového sběrného dvora, údržba komunikací, výstavba nových chodníků, rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení a řada dalších oblastí, které se opakují v každém volebním programu. Myslím, že je proč volit KSČM, volit číslo 9!    MĚSTO LIDEM LÍDR: BRONISLAVA NEDVĚDOVÁ 1. Voliči v našem městě by měli dát hlas právě nám, protože motivem naší účasti na řízení města není politikaření za účelem vlastní prebendy, ale došla nám již trpělivost s negativními aférami, které poškozují naše město navenek a vnitřně brzdí jeho rozvoj. Narozdíl od jiných uskupení není nikdo z nás finančně vázán na veřejné peníze. Naše jednání tak řídí pouze vlastní svědomí a pocit zodpovědnosti. 2. Rumburk nejvíce trápí nedemokratické vedení, kdy úzká skupina jednotlivců prosazuje svá rozhodnutí prostřednictvím těsné většiny v zastupitelstvu. U těchto zastupitelů lze vysledovat konkrétní finanční vazby, a proto jsme přesvědčeni o jejich podjatosti. Nerozhodují ve prospěch občanů, ale ve prospěch svůj. Řešením jsou poučení a zodpovědní voliči, kteří dají svůj hlas těm kandidátům, o kterých vědí, že nebudou němými zastupiteli bez vlastního názoru, ale naopak budou prosazovat konstruktivní a otevřenou diskuzi. 3. První akcí, kterou naše hnutí Město lidem v případě volebního vítězství prosadí, bude skutečně nezávislý audit hospodaření města a jeho organizací včetně Lužické nemocnice, a. s., a to s konkrétními závěry, což je i prvním bodem našeho volebního programu, který je pro nás závazný. Důvody jsou natolik jasné, že je zde není třeba uvádět. Konkrétní jména vyplynou z výsledků auditu a závěry samozřejmě zveřejníme.    RUMBURÁCI.CZ LÍDR: MILOSLAV KUCER 1. Sdružení nezávislých kandidátů RUMBURÁCI.cz nepodléhá žádným vlivům stranických sekretariátů politických stran a hnutí. Jsme složení z lidí napříč společenskými vrstvami. Někteří z nás již město vedou a jsou za nimi vidět hmatatelné pozitivní výsledky. Někteří další k tomu mají všechny předpoklady, protože jsou úspěšní v oblastech svého momentálního působení. Naši kandidáti do komunálních voleb 2014 se svými profesními zkušenostmi dotýkají všech rezortů ve městě a tím zaručují plné fungování města po všech stránkách. Lišíme se především tím, že volební sliby jsme schopni plnit. Naši kandidáti to již v minulosti prokázali. 2. Největším současným problémem je mediální obraz města, který v konečném důsledku poškozuje zájmy všech občanů. Důsledkem tohoto je snížená atraktivita lokality pro cestovní ruch, kulturu, sport, zaměstnání, snížení hodnoty nemovitého majetku a dalších záležitostí. Řešení spatřujeme ve vytvoření plně funkčních orgánů města, ve kterých budou pracovat schopní lidé napříč politickým spektrem se snahou věci konstruktivně řešit a ne si vyřizovat své profesní nebo osobní neúspěchy nebo spory. 3. Pokusíme se získat partnery pro realizaci našeho volebního programu a vyjednat naši účast ve vedení města. Vzhledem k tomu, že je pro nás program absolutní prioritou, bude pro nás v takovém případě důležité nalézt s potenciálními partnery co největší shodu. Naším záměrem a zároveň primárním úkolem bude bezpečnost a spokojenost občanů města Rumburku a zajištění takových potřeb občanů, aby zde rádi zůstávali, pracovali, vychovávali děti a nemuseli se stydět za to, že pocházejí právě odtud.