Píšete nám - Pomůže nový průtah městem vyřešit dopravní situaci v Rumburku?

Publikováno: 2.12.2010 Autor: red
Nově zrekonstruovaný úsek silničního průtahu městem bude zřejmě ještě dlouho tématem diskuzí obyvatel Rumburku. Myslím si, nyní, když již je průtah v provozu, že nemá valný smysl přít se, zda to je či není přínosem pro město a jeho obyvatele i pro uživatele onoho necelý kilometr dlouhého úseku. Až praxe ukáže, zda mají pravdu kritici nebo zastánci rekonstrukce. Jedno se však již dnes, po měsíci provozu, začíná rýsovat: k slibovanému zvýšení plynulosti a snad i zrychlení průjezdu městem nedojde, jednak díky zúžení stávající vozovky a jednak poddimenzovaným rozměrům nově vybudovaných kruhových objezdů. Ty totiž notně ztěžují průjezd hlavně rozměrnějším vozidlům (autobusům, nákladním autům apod.). Podle mého názoru nelze tento úsek 50km rychlostí, což je mezní rychlost v obci stanovená zákonem, bezpečně projet. Stavbyvedoucí tohoto díla záhy přestal komunikovat, a tak mi nezbývá, než několik dotazů, na něž bych rád dostal odpověď, prezentovat zde: 1. Proč semafor na světelné křižovatce, který je ve směru od gymnázia určen pro odbočení vlevo, je zavěšen nad protisměrným jízdním pruhem a nikoli nad pruhem, pro který je určen? 2. Proč nejsou řidiči upozorněni dopravním značením, že projíždějí v těsné blízkosti škol? Před rekonstrukcí zde takové značení bylo. Nyní je snad zbytečné? 3. Proč bylo nutno nový asfaltový povrch znovu rozfrézovat a rozkopat kvůli dodatečným úpravám přechodů pro chodce u autobusové zastávky Bytex a kvůli vybudování dalšího ostrůvku s přechodem? Nebylo toto možné provést ještě před položením nového povrchu? 4. V čem spočívají protihluková opatření? Mě naopak připadá, že se hlučnost zvýšila, neboť světelnou křižovatku častěji než dříve projíždějí vozidla se zapnutými výstražnými sirénami a majáčky. Zvážím-li všechny tyto (i jiné) aspekty, nezbude mi asi nic jiného, než se přiklonit na stranu kritiků. Avšak myslím, že zde nejlépe vystihuje stav věci Cimrmanovské „Může se nám to nelíbit, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat..."

Josef Englic, Rumburk

  Vážený pane Englici, vzhledem k tomu, že silnice II/263 není majetkem města Rumburk a provedená rekonstrukce dopravního průtahu byla investiční akcí Ústeckého kraje, požádali jsme tedy majetkového správce komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, o zodpovězení vašich otázek. Odpovědi na vaše dotazy poskytl zástupce SÚS ÚK Aleš Kocián. Za město Rumburk se vyjádřil pan Evžen Dvořák z Odboru pro regionální rozvoj a investice Městského úřadu Rumburk.  
  1. Výložník semaforu pro odbočení vlevo je proveden dle schválené projektové dokumentace (a to v délce vyložení 5,5 m; pozn. redakce).
  2. Podle Aleše Kociána bylo při rekonstrukci provedeno osazení nového svislého dopravního značení dle projektu odsouhlaseného Dopravním inspektorátem Policie ČR Děčín a schváleného ve stavebním řízení. S vaším upozorněním na obnovení dopravního značení však pan Evžen Dvořák souhlasí a předpokládá, že odbor KV silniční správní úřad bude jejich doplnění řešit.
  3. Úpravy přechodů pro chodce u Bytexu byly provedeny dodatečně z dů-vodu chyby zhotovitele, kterou bylo nedodržení délky přechodu pro chodce k šířce komunikace. Podle Aleše Kociána na provedené povrchové úpravy vozovky drží zhotovitel záruku 5 let od doby předání dokončeného díla. Tyto úpravy byly provedeny na základě požadavku dopravního inspektorátu.
  4. Protihluková opatření spočívají ve výměně oken objektu v bezprostřední blízkosti kruhové křižovatky U Labutě, kde měřením v rámci zkušebního provozu bylo zjištěno zvýšení hladiny hluku v objektu č.p. 249.
  „K vašemu subjektivnímu názoru na možnost průjezdu průtahem rychlostí 50 km mohu jako každodenní uživatel konstatovat, že někteří »řidiči« ji ještě překračují. Projíždět kruhovým objezdem těchto parametrů, které jsou vypočteny z intenzity dopravy a odpovídají schválené projektové dokumentaci, může touto rychlostí jen sebevrah. Bylo by dobré si uvědomit, že průtah se postavil hlavně pro zvýšení bezpečnosti chodců, a zde převažují kladné názory obyvatel našeho města. K Cimrmanovskému citátu lze jen dodat, že jsem, bohužel, viděl smrtelnou nehodu chodce při rychlosti vozidla 30 km v hodině," dodává Evžen Dvořák.