Dopis ředitele Lužické nemocnice a polikliniky pacientům

Publikováno: 28.1.2008 Autor: red
Vážení obyvatelé Šluknovského výběžku, dne 16. 10. 2007 vyšel ve Sbírce zákonů Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který mj. stanovuje pacientům povinnost hradit a zdravotnickému zařízení vybírat regulační poplatky, které se vztahují ke zdravotní péči plně nebo částečně hrazené ze zdravotního pojištění. Zákon platí od 1. 1. 2008 a k tomuto datu bude tedy muset i Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. vybírání poplatků zavést. Protože se tato povinnost dotkne jak pacientů, tak i nemocnice, chceme Vás předem informovat, jak vybírání poplatků budeme realizovat, abychom všichni tuto nepříliš populární povinnost zvládli. O tom, kdo, kdy a v jaké výši je povinen tyto poplatky platit, pojednává krom výše zmíněného zákona i prováděcí metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR, který Vám bude k dispozici k nahlédnutí v přijímacích kancelářích, v ambulancích a na lůžkových odděleních a můžete si jej také přečíst na internetu, například na stránkách Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz) v sekci zdravotnictví a sociálních věcí / zdravotnictví ÚK. V „Návodu na použití českého zdravotnictví v roce 2008“, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR pro pacienty, je od strany 12 popsáno, jaké poplatky Vás čekají a které poplatky se hradí a jakým způsobem. V návodu jsou popsány i situace, kdy poplatek hradit nebudete. Zjednodušeně se dá říci, že většina návštěv ambulancí, při nichž lékař provede klinické vyšetření, bude platbě regulačního poplatku podléhat. Výjimku tvoří především preventivní prohlídky, sledování těhotných a vyšetření, kdy bude nemocný na jeho základě v tomto zdravotnickém zařízení přijat k hospitalizaci (pobytu v nemocnici na lůžkovém oddělení). Výše poplatku činí 30,- Kč (za ambulantní vyšetření v ordinační době ambulancí od 7.00 do 17.00 hod.) nebo 90,- Kč (za vyšetření v době od 17.00 do 7.00 hod. v pracovních dnech a dále o víkendech a svátcích). POPLATKY ZA AMBULANTNÍ VYŠETŘENÍ JAK V ORDINAČNÍ DOBĚ, TAK I PO ORDINAČNÍ DOBĚ SE HRADÍ V HOTOVOSTI. POPLATKY SE VYBÍRAJÍ V PŘÍSLUŠNÝCH AMBULANCÍCH. ZPROŠTĚNI OD POPLATKU JSOU: - pojištěnci v hmotné nouzi (doklady o hmotné nouzi pojištěnce vydávají obecní úřady a obecní úřady s rozšířenou působností, potvrzení nesmí být starší 30 dnů), - pojištěnci umístění v dětských domovech nebo školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, - občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu, - občané, kteří se musí podřídit zvláštním opatřením z důvodu ochrany veřejného zdraví. DOKLAD O ZAPLACENÍ REGULAČNÍHO POPLATKU (vystavený na Vaše vyžádání) musí obsahovat: - jméno, příjmení, přesnou adresu bydliště, - rodné číslo pojištěnce, - výši poplatku, - datum úhrady, - otisk razítka zdravotnického zařízení, - podpis osoby, která poplatek přijala. Ještě jednou připomínáme výši ambulantního poplatku: od 7.00 do 17.00 hod. 30,- Kč, od 17.00 do 7.00 hod. - 90,- Kč. Za předpokladu, že Vám lékař předepíše léky, které jsou alespoň částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou, bude od 1. 1. 2008 lékárna povinna od Vás vybírat regulační poplatek ve výši 30,- Kč za každou položku na receptu (ne tedy za každé balení léku). Každý recept může mít maximálně 2 položky a pro úhradu regulačního poplatku nezáleží na tom, kolik balení léku Vám lékař v jedné položce předepíše. Tyto poplatky vybírá sama lékárna a vystaví Vám na ně potvrzení. Další samostatný regulační poplatek ve výši 60,- Kč se platí za každý den hospitalizace, přičemž první den a poslední den pobytu v nemocnici se počítají jako jeden den. Poplatky za hospitalizaci se hradí v den propuštění na příslušném lůžkovém oddělení, v odůvodněných případech nejdéle do 8 kalendářních dnů po propuštění (jestliže nemocný při odchodu z nemocnice poplatek nezaplatí, budeme po něm požadovat podepsání vystavené faktury). Poplatek budete moci uhradit do 8 dnů po propuštění z nemocnice v pokladně polikliniky v Jiráskově ulici 1378/4, Rumburk nebo vkladem na účet č. 3992050257/0100. Pokladna na poliklinice je otevřena v pondělí a v pátek od 7.00 do 11.00 hod a ve středu od 12.00 do 16.00 hod. Při hospitalizaci delší než 30 dní se platí vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Upozorňujeme Vás, že bez předložení předepsaného a platného originálu potvrzení o hmotné nouzi Vás povinnosti platit regulační poplatky nemůžeme zprostit.