Schengenský prostor - místo, kde je možný volný pohyb osob, kde neexistují hranice a kde neexistují tajemství

Publikováno: 5.12.2007 Autor: red
Intenzivní výměna informací mezi schengenskými státy o všech a o všem je nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku schengenských států. K tomu slouží tzv. „mozek“ Schengenu neboli Schengenský informační systém (zkráceně SIS). Je nejdůležitější, nejznámější a také nejvíce využívanou společnou databází a obsahuje záznamy policejních, celních, justičních a dalších oprávněných orgánů jednotlivých států. Všechny tyto orgány mají k databázi on-line přístup. Například policista vykonávající stan-dardní dopravní kontrolu provádí automaticky s kontrolou ve vnitrostátních databázích zároveň kontrolu v SIS. SIS nevede databázi všech osob jednotlivých členských států, ale pouze shromažďuje údaje o osobách hledaných za účelem zatčení, či o osobách, které jsou pohřešované. SIS dále obsahuje údaje o ztracených vozidlech, odcizených dokladech, zbraních apod. Provozování SIS se řídí velmi striktními pravidly zajišťujícími ochranu osobních údajů a chránícími systém proti zneužití. Právo osob získat přístup k údajům, které se jich týkají, případně další informace je zajištěno mimo jiné také prostřednictvím nezávislých dozorových úřadů, v České republice je jím Úřad pro ochranu osobních údajů, na které se může každý obrátit, má-li podezření, že v SIS jsou o něm vedena data neoprávněně. V současné době probíhá příprava nového informačního systému, který bude navíc obsahovat tzv. biometrické údaje (fotografie, otisky prstů) a který také rozšíří počet orgánů oprávněných užívat data v SIS II. Jaká jsou vaše práva  ve vztahu k SIS? Schengenská prováděcí úmluva klade důraz na práva jednotlivců. Mezi ně patří právo přístupu k informacím, které se vás týkají a jsou obsaženy v SIS. To znamená: - právo žádat informace o tom, zda a případně jaké osobní údaje jsou o vás v SIS vedeny, z jakého důvodu byly zaznamenány a kterým orgánem, - právo na opravu nebo výmaz údajů, které jsou chybné nebo neoprávněně vložené, - právo obrátit se na národní dozorový orgán pro ochranu osobních údajů a požadovat prověření zpracování údajů v SIS, - právo obrátit se na soud nebo jiný příslušný úřad a požadovat, aby byly tyto údaje opraveny, vymazány, požadovat poskytnutí informací nebo náhradu případné škody. Všechna prověření údajů o vaší osobě v SIS na základě vašeho upozornění budou provedena v souladu s národní legislativou státu, který jste si zvolili pro výkon svých práv. Na vaši žádost vám orgán, který vůči vám záznam v SIS uplatnil, poskytne informace o platném národním právu. Pokud s odpovědí výše uvedeného orgánu nesouhlasíte nebo v jiném odůvodněném případě, můžete se obrátit na národní úřad pro ochranu osobních údajů. Následně budete informováni o zjištěných výsledcích nebo o dalším šetření vedeném na základě vaší žádosti. zdroj: Veřejná správa