Škola pro studenty, kteří chtějí v životě něco dokázat

Publikováno: 24.2.2005 Autor: red
V současném období se rodiče se svými dětmi rozhodují o budoucím studiu a následně o budoucím povolání. Není to jednoduchá volba, neboť společně rozhodnou o několikaleté budoucí profiorientaci, která uspokojí či neuspokojí představy mladého člověka o jeho budoucí kariéře. Naše Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Varnsdorfu se již řadu let orientuje mimo jiné na talentované žáky, kteří ne vždy měli, díky starému školskému zákonu, vytvořeny potřebné studijní podmínky. Nový školský zákon umožňuje těmto žákům studium dle individuálního studijního plánu. VOŠ a SPŠ ve Varnsdorfu nově nabízí v oblasti terciárního vzdělávání tříleté studium zakončené absolutoriem v oborech Informatika ve státní správě se zaměřením na veřejnosprávní činnosti (administrativní, ekonomicko-právní a související činnosti) a na aplikaci informačních a komunikačních technologií (pro technicky orientované studenty). Absolventi najdou uplatnění nejen v oblasti státní správy, ale i v soukromé sféře. V oblasti sekundárního vzdělávání škola tradičně nabízí studium v technických oborech, jako je obor Elektrotechnické počítačové systémy se zaměřením na počítačové sítě, programování či řízení technologických procesů. Velký zájem je i obor Informační technologie-aplikace osobních počítačů se zaměřením na technické obory, jako jsou PC sítě a programování, multimédia, elektrotechnika, strojírenství a o netechnické obory, jako je provoz a ekonomika dopravy, ekonomika, cestovní ruch a design a reklamní tvorba. O absolventy těchto oborů je velký zájem z řad podnikatelské sféry a jsou velmi dobře finančně ohodnoceni. Novinkou je otevření oboru Technické lyceum se zaměřením na výpočetní techniku, elektrotechniku a strojírenství. Žáci lyceí jsou velmi úspěšní při přijímání na vysoké školy, pokud však v dalším studiu nepokračují, poměrně dobře se uplatní na trhu práce. O absolventy našeho dalšího technického oboru Elektrotechnika, s novým zaměřením na alternativní zdroje energie, mechatroniku, silnoproud a slaboproud, má zájem řada elektrotechnických a počítačových firem, mezi nimi i Severočeská energetika, a.s., Děčín. Dalším technicky zajímavým oborem studia je obor Strojírenství se zaměřením na C.A. technologie. Škola nabízí i nástavbová tříletá dálková studia pro absolventy SOU s výučním listem, a to v oborech Provozní technika, Provozní elektrotechnika, Podnikání. V letošním roce zavádíme možnost tzv. zkráceného studia pro absolventy středních škol s maturitou, kteří ve svém oboru nenaleznou zaměstnání. Studium trvá 1 až 2 roky v denní formě vzdělávání a absolvent získá druhou profesi. Maturuje pouze z odborných předmětů. Při výuce klademe důraz především na rozvoj dovedností resp. získání kompetencí studentů, mezi které patří kompetence informační (aplikace ICT v oboru), jazykové (povinná výuka dvou cizích jazyků), matematicko-logické (posílená výuka matematiky pro zájemce), komunikativní (zavedení předmětu Rétorika a Kultura jazykového projevu), personální a interpersonální (týmová práce na projektech), řešit problémové situace (modelové i reálné situace), profesní (dle oboru a zaměření), praktické (od třetího ročníku se uskutečňuje praxe na externích pracovištích jeden den v týdnu). V rámci výchovně vzdělávacího programu škola uskutečňuje pro žáky prvních ročníků týdenní harmonizační pobyty ve vlastním rekreačním středisku ve Sloupu v Čechách. Ve vyšších ročnících se mohou žáci zúčastnit týdenních jazykových kurzů v zahraničí, týdenního lyžařského výchovně-výcvikového kurzu a sportovně-turistického kurzu v tuzemsku či zahraničí. Škola úzce spolupracuje s vysokou školou v Žitavě a některými dalšími firmami v zahraničí - AWO GmbH. Pirna, Windmühle Seifhennersdorf (SRN) v rámci příhraniční spolupráce a mezinárodních projektů. Nabízíme též široké spektrum volnočasových aktivit - zájmové kroužky s technickým, sportovním i kulturním zaměřením (kroužky multimediální, programovací, keramický, modeling, hudební, paintball, kulečník, posilovnu atd.). V dlouhodobém záměru školy je zakotven záměr zřízení Regionálního centra celoživotního vzdělávání a zřízení bakalářského studia v oboru Aplikace informačních a komunikačních technologií, což by mělo přispět ke zvýšení vzdělanosti a snížení nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku. Ing., Bc. Jan Hodničák ředitel VOŠ a SPŠ Varnsdorf