Nový správní řád stanoví nová pravidla jednání na úřadech

Publikováno: 14.12.2005 Autor: red
Na městský či obecní úřad přicházejí lidé často se žádostí o nějaké sdělení, vyjádření k věci, vydání osvědčení, ověření podpisu nebo listiny, což lze vyřídit neformálně vlastním provedením úkonu. Často však na obecní úřad přicházejí osoby, které jsou účastníky správního řízení. Od 1. ledna 2006 začnou platit pro úředníky nová pravidla správního řádu obsažená ve 184 paragrafech zákona č. 500/2004 Sb. Ta se však dotknou každého občana, který se zúčastní na úřadě správního řízení. Chovat se neslušně nebo zdržovat jednání se nevyplatí Jedna ze zákonných povinností úředníka podle nových pravidel bude chovat se k občanům zdvořile a vycházet jim vstříc při jednání. Naopak, i občan si bude muset dávat více pozor na své jednání a chovat se slušně. Za hrubě urážlivou žádost nebo rušení pořádku mu může být oproti dnešním 500 Kč uložena pokuta až 50 tisíc Kč. Špatně pochodí i ten, kdo nebude spolupracovat se správním orgánem nebo bude zdržovat řízení vlastní vinou. Vyhýbat se doručení rozhodnutí o pokutě už také nebude tak snadné. Doručovat obsílky se již nebude muset na místo, kde se adresát zdržuje, ale na místo jeho trvalého pobytu bez ohledu na to, zda se tam adresát zdržuje či nikoliv. Naopak v případě, že někdo na rozhodnutí spěchá, bude mít možnost vzdát se doručení rozhodnutí do vlastních rukou, odvolání i nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí a bude si moci zvolit zmocněnce pro doručování. Každý úřad bude muset zajistit elektronické doručování a elektronické přijímání pošty a elektronickou verzi úřední desky na internetu. Porušení zákona bude mít vážné důsledky Nový správní řád upravuje jednotlivé kroky ve správním řízení mnohem podrobněji než starý správní řád. Orgány obcí a krajů mají právo na samosprávu, tedy na správu všech záležitostí svého území a svých voličů, ale nikoliv právo na správu všech záležitostí státu. Úředník může jménem státu jednat pouze tehdy, kdy stát správu svých záležitostí na obce či kraje zákonem výslovně přenesl. Veřejnost má právo na to, aby správní orgán, a tedy i úředník, postupoval podle zákona a aby každý mohl předvídat rozhodnutí správního orgánu v rámci toho, jak v podobných případech rozhodl předtím. Porušení zákona může mít vážné následky. Nejenom zrušení rozhodnutí v odvolacím nebo v přezkumném řízení, či v řízení před správním soudem, ale také povinnost zjednat nápravu podle protokolů o kontrole nadřízeného orgánu a povinnost zaplatit pokutu za nezjednání nápravy. Patří sem i povinnost zjednat nápravu na základě stížnosti. I úředník, který porušil zákon, ponese následky. Jeho povinností bude nahradit škody vzniklé nesprávným úředním postupem, může mu však být i snížen plat pro porušení pracovní povinnosti nebo i ukončen pracovní poměr. Nový správní řád klade i důraz na správné a poctivé vedení spisu a oddělení od něj chráněných skutečností, které nejsou určeny pro každého. Co je správní řád? Správní řád je procesní předpis, který určuje jak postupovat při podávání podnětu, žádosti či stížnosti a určuje kroky, kterými se musí správní orgán řídit při jejich vyřizování. Způsob, podle něhož správní orgán postupuje při vyřizování podnětu, žádosti či stížnosti, určují zvláštní zákony (například zákon na ochranu osobních údajů, nebo zákon o veřejně přístupných informacích, atd.) Kdo potřebuje nový správní řád? Ten, kdo vydává správní rozhodnutí (například stavební nebo živnostenský úřad, atd.). Ten, kdo jedná před správními orgány v řízení podle správního řádu. Ten, kdo jedná v řízení podle zvláštních zákonů. Ten, kdo vydává osvědčení, vyjádření, sdělení a ověřování či podobné úkony, ale i ten, kdo o ně žádá. Nový správní řád upravuje jejich opravy a zrušení. Ten, kdo uzavírá nebo bude uzavírat na základě zvláštního zákona veřejnoprávní smlouvy. Jde o smlouvy, jejichž předmětem je např. zabezpečení přestupkového řízení, ale také úkolů samosprávy. Ten, kdo vyřizuje stížnosti. Podávat je nemůže každý na cokoliv, ale pouze osoby dotčené postupem správního orgánu na nevhodné chování nebo nevhodné postupy, není-li jiné možnosti ochrany. Správní řád se týká také rady obce, která v této souvislosti např. rozhoduje o pokutách za správní delikty podnikatelů a právnických osob při znečišťování obce. Podle nového správního řádu se postupuje vždy, když to zákon stanoví. Pokud je konkrétní oblast veřejné správy upravena zvláštními předpisy, např. zákony v oblasti ochrany životního prostředí, správy vod, správy pozemních komunikací a dalšími zákony, postupuje se podle těchto zvláštních předpisů. To, co zvláštní zákon neupravuje, je ale třeba doplnit podle nového správního řádu.