Dva mosty na Šluknovsku byly kompletně rekonstruovány

Publikováno: 24.12.2004 Autor: red
V pátek 10. prosince byly slavnostně předány do užívání hned dva rekonstruované mosty na Šluknovsku. Jedním z nich je most přes říčku Lužničku na silnici I/9 v Dolním Podluží, kde rekonstrukce probíhala od letošního července do půlky listopadu. Stavbu financoval Státní fond dopravní infrastruktury a náklady na opravu dosáhly 4 milionů korun. Opravu mostu si vyžádal špatný stavební stav mostní konstrukce. Most se totiž nachází na silně dopravou zatížené komunikaci k hraničnímu přechodu s Německem. „Stávající most měl porušenou hydroizolaci, v podhledu nosné konstrukce byla v celé ploše obnažena příčná výztuž a zábradlí vykazovalo velké množství poruch,“ řekl Ing. Dušan Drahoš, ředitel českolipské akciové společnosti SaM silnice a mosty, a.s. a předseda jejího představenstva. V rámci stavby byla zachována stávající spodní stavba a nosná konstrukce, byla provedena sanace kamenného zdiva a železobetonových konstrukcí. Byl vyměněn svršek mostu, provedena spřahující železobetonová deska včetně stěrkové hydroizolace, na mostě byly namonto-vány nové prefa římsy, zřízeny chodníky a ocelové zábradlí. Zvýšená pozornost byla věnována drenážím za opěrami a odvodnění mostu do uličních vpustí. Na mostě byly odstraněny pře-bytečné přebalové asfaltové vrstvy vozovky a niveleta byla snížena o 14 cm a byly zřízeny elastické mostní závěry. Snížení nivelety si vyžádalo úpravu silnice 60 metrů před a 40 metrů za mostem. Součástí stavby je i úprava napojení mostních chodníků na navazující obecní chodníky. Poslední vrstva asfaltového koberce byla z důvodu zajištění vyšší kvality obrusu položena za úplné uzavírky. Dopravní omezení bylo po dobu opravy na celé délce mostu. Práce probíhaly za úplného silničního provozu s minimálním omezením prací při přepravách nadměrných nákladů. Jako druhý byl společností SaM silnice a mosty, a.s. v tento den předán do rukou zástupců Ústeckého kraje hraniční most ve Varnsdorfu. Jeho rekonstrukce byla ukončena již v říjnu a celkové náklady si vyžádaly přes 5 milionů korun. „Opravu jsme realizovali od letošního června a z původního mostu zůstala bez nutnosti rekonstrukce pouze klenba mostu,“ řekl Ing. Dušan Drahoš. Byla provedena celková rekonstrukce mostovky včetně říms s chodníky. „Rekonstrukce byla časově a technologicky náročná, jelikož jsme museli pracovat vždy pouze na jedné polovině mostu. Regulovaný jednosměrný průjezd osobních automobilů jsme umožnili po druhé polovině mostu. Most se totiž nachází nedaleko hraničního přechodu se sousedním Německem a nebylo možné jej zcela uzavřít,“ dodal Ing. Drahoš. Původní most byl určen pouze pro osobní dopravu a chodci využívali souběžnou lávku podél něj. Nové konstrukční řešení mostu po rekonstrukci umožnilo most uzpůsobit tak, aby jej mohli užívat jak motoristé, tak i chodci. Lávka pro chodce, kterou kdysi nechalo postavit město Varnsdorf, byla odstraněna.