Zastupitelé zasedali letos naposledy

Publikováno: 18.12.2003 Autor: red
autor: gdo

Starosta města svolal na 9. prosince poslední zasedání Zastupitelstva města

Jednání začalo v 15.30 hodin a skončilo krátce po 21. hodině. Na programu jednání bylo kromě jiného i přijetí rozpočtového provizoria pro rok 2004, podle kterého bude město hospodařit v příštím roce do doby, než bude zastupitelstvem schválen rozpočet. Dalším bodem bylo schválení smlouvy o revolvingovém úvěru, a to z důvodu profinancování časového nesouladu v naplňování příjmů a výdajů v průběhu rozpočtového roku, navazujícího objemu investičních akcí a dále pak z důvodu dosud neschváleného státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2004. Proto bylo zastupitelům navrhováno jako nejvhodnější řešení uzavření smlouvy o střednědobém revolvingovém úvěru ve výši 15 mil. korun u Komerční banky, a to na dobu dvou let. Úroky z tohoto úvěru by měly činit 2,52 % ročně. Město již dvakrát podobnou smlouvu o revolvingovém úvěru uzavřelo, z toho v minulém a tomto roce do výše 25 milionů korun. Tato smlouva skončila 15. prosince tohoto roku. Oba tyto body programu byly zastupiteli odsouhlaseny. Značně bouřlivou diskuzi přineslo až jednání o zájmech města Rumburku jako akcionáře 1. Zdravotní Rumburk, a.s., na jejíž zasedání valné hromady byl zastupitelstvem delegován starosta města Ing. Sykáček. Město Rumburk vlastní 34 % akcií této společnosti, která je majitelem Lužické nemocnice v Rumburku. Několik dní před zasedáním Zastupitelstva města se akcionářům dostala na stůl zpráva dozorčí rady této společnosti, která byla k některým postupům vedení společnosti kritická. A to především v oblasti hospodaření a neschopnosti komunikace s dozorčí radou a ostatními akcionáři. Právě tato tvrzení vedení společnosti odmítá. Z tohoto důvodu přišel člen představenstva a zároveň ředitel společnosti MUDr. D. Karbula s MUDr. Z. Kubrem, předsedou představenstva a MUDr. Kořínkem, místopředsedou představenstva na jednání Zastupitelstva města, aby zprávu dozorčí rady komentovali a aby zvrátili rozhodnutí akcionáře Město Rumburk na svou stranu. Přestože se všichni, nejen doktoři, ale i zastupitelé, vedení města a zástupci dozorčí rady, shodli na tom, že kvalitativní úroveň lékařské a zdravotnické péče Lužické nemocnice neustále stoupá, neshodli se na tom, že i ekonomika 1. Zdravotní, a.s. je v pořádku. "Je pravda, že nemocnice poskytuje občanům stále kvalitnější a širší služby. S tím souhlasím a to oceňuji", řekl starosta města Ing. Sykáček, "ale nelíbí se mi, jakým způsobem vedení společnosti 1. Zdravotní Rumburk, a.s. hospodaří. Nelíbí se mi, že se už od května neplatí za teplo, nelíbí se mi vývoj a situace závazků a pohledávek, nelíbí se mi, že je společnost vystavovaná riziku, že na ní může být poměrně lehce uvalen konkurz. S tím zásadně nemohu souhlasit!" dodal starosta. Zastupitelé nakonec doporučili starostovi města, jako delegátovi na valnou hromadu, aby při jejím zasedání prosazoval zájmy Města Rumburka jako akcionáře, a to především schválením zprávy dozorčí rady. Na zasedání valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a.s., Teplice byl jako zástupce akcionáře Město Rumburk delegován místostarosta Radek Engl. Prostřednictvím Darka Švába byli zastupitelé informováni o posledním vývoji událostí v této společnosti, ve které došlo k neoprávněné manipulaci s finančními prostředky a akcionářům tak byla způsobena škoda ve výši několika milionů korun. Přesnou výši škody stanoví teprve další vyšetřování a šetření forenzního auditora. V souvislosti s tímto trestným činem již bylo podáno trestní oznámení na zaměstnance ekonomického odboru společnosti a na mimořádném zasedání představenstva odstoupil jeho dosavadní předseda Ing. František Pácalt ze své funkce. Vystřídal ho Petr Skokan, současný starosta České Lípy, místo-předsedou představenstva byl zvolen primátor Ústí nad Labem Petr Gandalovič. Zastupitelstvo ještě schválilo převzetí Domu dětí a mládeže Rumburk, jehož zřizovatelem byl dosud Ústecký kraj. Ten však nyní nabízí Rumburku, aby se stal zřizovatelem DDM sám, protože kraj o tuto zřizovatelskou funci již nemá zájem. A to nejen v Rumburku, ale i v jiných městech na Ústecku. Rumburští zastupitelé nakonec odmítli nabídku kraje ke zřízení další příspěvkové organizace ke dni 30.6.2004 a odsouhlasili převzetí této organizace kraje městem k 31.12.2004. Mzdy a odvody   zaměstnaců tohoto zařízení však bude i nadále hradit stát, Město Rumburk se postará o úhradu provozních nákladů, ale žádá o spoluúčast kraje. Závěr jednání zastupitelstva byl věnován diskuzi s občany, které využil pan Ladislav Pospíšil. Ten má zájem vybudovat v katastru města motokrosovou dráhu pro mládež, která by byla v provozu dva dny v týdnu. Jednou až dvakrát do roka by zde byly uspořádány motokrosové závody. Zastupitelstvo tuto aktivitu přímo neodmítlo, ale konstatovalo, že legalizace této motokrosové dráhy není v jeho kompetenci, ale v kompetenci příslušných správních orgánů.