POZVÁNKA

Publikováno: 19.12.2002 Autor: red
na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Rumburku, které se koná dnes, 19. prosince 2002, od 15.30 hod. v sále Městské knihovny v Rumburku. PROGRAM
 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od 2. zasedání ZM
 4. Kontrola usnesení předcházejících zasedání ZM
 5. Majetkové záležitosti města
 6. Ekonomické záležitosti města: a) Informace o hospodaření města k 30.11.2002 b) Návrh na odpis pohledávek c) Rozpočtové opatření - změna závazných ukazatelů d) Rozpočtové provizorium pro rok 2003
 7. Návrh veřejno-právních smluv s městem Děčín a Varnsdorf
 8. Návrh schválení zřizovacích listin příspěvkových organizací
 9. Problematika LSPP (lékařské služby první pomoci)
 10. Návrh rozhodnutí o přiznání výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZM
 11. Návrh na přiznání odměny členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy ZM
 12. Návrh na přiznání finančního daru uvolněným členům ZM za II. pololetí roku 2002
 13. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM na RM
 14. Diskuse
 15. Závěr zasedání
Zvu k účasti občany města Rumburka Ing. Jaroslav Sykáček, starosta města v. r.