Zákon o svobodném přístupu k informacím v platnosti

Publikováno: 13.1.2000 Autor: red
Zákon č. 106/1999 Sb. Parlamentu České republiky (dále jen Zákon) o svobodném přístupu k informacím nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000. Tento zákon ukládá povinným subjektům povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba. Město Rumburk zveřejňuje informace těmito způsoby: a) na úřední desce MěÚ: usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města; b) na vývěsních tabulích ve městě: všeobecné informace; c) v Rumburských novinách: usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města, všeobecné informace; d) na pracovišti informační služby ve vestibulu MěÚ: informace o městě jako právnické osobě - důvod a způsob založení povinného subjektu; popis organizační struktury, místo a způsob, kde lze získat informaci k podání žádosti, stížnosti, návrhu apod.; informace o možnostech podání opravných prostředků proti rozhodování odborů MěÚ i orgánů města; informace o postupu při vyřizování podání, vč. jednotlivých lhůt k vyřízení; přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých je rozhodováno; sazebník náhrad nákladů spojených s poskytováním informací; výroční zprávu o činnosti na tomto úseku za předcházející rok; e) prostřednictvím dálkového přístupu k inf.: INTERNET: www.mesto-rumburk.cz (odkaz: Městský úřad). PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem pověřeného Městského úřadu v Rumburku. Písemně podané žádosti (vč. žádostí podaných prostřednictvím faxu a internetu) v souladu s § 14 Zákona jsou evidovány dle svého charakteru na jednotlivých odborech úřadu; v podatelně informační služby; v sekretariátu. Žádosti podané na jiných než příslušných útvarech jsou na místě zaevidovány a neprodleně předány k vyřízení na příslušný útvar k zaevidování a vyřízení ve lhůtách stanovených Zákonem. ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí podle § 16 Zákona a) Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému referátu Okresního úřadu v Děčíně; b) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je zaměstnanec svému nejblíže nadřízenému vedoucímu odboru, další posloupnost vyřizování je: tajemník - starosta - městská rada. Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštním zákonem č. 123/1998 Sb. v platném znění. SAZEBNÍK NÁHRAD Orgány veřejné správy jsou oprávněny ve smyslu § 17 Zákona požadovat za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů dle sazebníku úhrad za poskytování informací: 1) paušál provozních nákladů (telefon, poštovné, materiál, energie, užití PC apod.) 10,- Kč 2) písemná informace, poskytnutá formou kopie existujícího dokladu bez potřeby vyhledávání A5 jednostran. 1,- Kč A5 oboustran. 1,50 Kč A4 jednostran. 1.50 Kč A4 oboustran. 3,- Kč A3 jednostran. 3,- Kč A3 oboustran. 6,- Kč 3) disketa (náhrada materiálu) 15,- Kč/ks 4) průměrná hodinová sazba za práce potřebné k vyhledávání podkladů pro podání informace - za každých započatých 30 min. práce 40,- Kč. Náhradu nákladů je žadatel povinen uhradit hotově v příjmové pokladně MěÚ. Při vydání požadované informace "na počkání" se úhrada provede před vydání informace; při vydání informace "po jejím vypracování" se úhrada provede po podání žádosti (pokud lze výši nákladů určit), nebo před vydáním informace. Při předpokládané náhradě za jednu informaci nad 200,- Kč se vybírá záloha ve výši 50 % očekávané náhrady a zaúčtování se provede při výdaji informace. Při nevyzvednutí informace záloha propadá. Zpracováno na základě z. č. 106/1999 Sb a pravidel schválených Městskou radou v Rumburku dne 27. prosince 1999 (usnesení č. 859/99).