Program přeshraniční spolupráce - Fond malých projektů

Publikováno: 13.1.2000 Autor: red
Řídící výbor regionu Nisa rozhodl na svém zasedání dne 19. listopadu 1999 o vyhlášení IV. kola VÝZVY z programu ZZ 9621. 01.04.01. k předkládání návrhů na projekty z FMP. FMP podporuje neinvestiční akce, které napomáhají rozvoji přímých kontaktů a prohloubení spolupráce mezi lidmi a institucemi v české, německé a polské části regionu Nisa. O dotaci z FMP mohou žádat všechny neziskové instituce se sídlem v regionu Nisa, vymezeného územím okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a části okresu Děčín (Šluknovský výběžek). Výše dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí min. 1 000 až max. 50 000 EUR. Podmínkou pro získání dotace je finanční spoluúčast žadatele, a to ve výši nejméně 10 % z celkových nákladů projektu. Příjemce se zavazuje navíc uhradit příspěvek na částečné krytí provozních nákladů Sekretariátu FMP v regionu, a to ve výši odpovídající 10 % dotace Phare, nejméně však 5 % z celkových nákladů na projekt. Informační leták a Žádost o přidělení dotace z FMP a veškeré informace obdrží zájemci u regionálního Sekretariátu FMP na adrese: ARR - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. U Jezu 2 460 01 Liberec 4 tel./fax: 048/522 62 82 tel.: 522 62 79, 522 62 83. Řádně vyplněný formulář Žádosti o poskytnutí příspěvku z FMP ve 4 vyhotoveních je nutno doručit na adresu Sekretariátu osobně či doporučenou poštou nejpozději do pondělí 14. února 2000 do 12 hodin. Doporučujeme žadatelům, aby konzultovali se Sekretariátem přípravu projektového návrhu ještě před podáním Žádosti.