Navýšení mzdových limitů neprošlo

Publikováno: 13.1.2000 Autor: red
Ve čtvrtek 16. prosince 1999 se v sále Městské knihovny v Rumburku uskutečnilo poslední, 13. zasedání městského zastupitelstva v tomto roce. Po úvodních obvyklých bodech byla na programu jednání informace, kterou si vyžádal Mgr. Matějček, člen městského zastupitelstva, o čerpání mzdových prostředků zaměstnanců města na úseku vnitřní správy, hasičů a městské policie. Zastupitelé se zabývali možnostmi řešení problematiky přečerpání závazných mzdových limitů, k jejichž překročení pravděpodobně dojde, ale neschválili návrh na zvýšení mzdových limitů o 380 tis. Kč a nebyl schválen ani návrh na zrušení části usnesení městské rady, které se týkalo postihů velitele městské policie a hasičů. Dále byla opět projednávána problematika související s nájemným za mimoškolní aktivity ve školních tělocvičnách. Po dlouhé diskuzi městské zastupitelstvo rozhodlo nevybírat nájemné za mimoškolní aktivity od dětí z dotčených škol. Po majetkových záležitostech pokračovalo jednání bodem: návrh smlouvy o úvěru mezi Městem Rumburk a spol. TEPLO Rumburk, s.r.o. Městské zastupitelstvo schválilo tuto smlouvu o úvěru na částku 3 mil. Kč (splatnou do 31.12.2000) v předloženém znění. V rámci ekonomických záležitostí také zastupitelé schválili žádost o kontokorentní úvěr na rok 2000 ve výši 10 mil. Kč a předložené rozpočtové změny. V závěru jednání Ing. Sykáček, zástupce starosty, předložil zprávu o činnosti pracovníků veřejně prospěšných prací.