Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk získal dotaci ze strukturálních fondů EU

Povinnou součástí územně analytických podkladů (ÚAP) obcí dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky 500/2006 Sb., je zajištění ÚAP a rozboru udržitelného rozvoje území. Územně analytické podklady jsou podle zákona uceleným souborem informací o území vytvořeným na základě údajů o území předaných a garantovaných jejich poskytovateli, zjištěným na základě průzkumu a získaných z ji-ných informačních zdrojů. V dubnu tohoto roku vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR kontinuální výzvu k podávání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik se zaměřením výzvy 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických pokladů obcí a krajů. Cílem tohoto zaměření je zkvalitnění rozhodování veřejné zprávy o území, zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území, vytvoření nové datové a informační základny informací o území využitelné i pro řízení, monitoring a hod-nocení rozvoje území ve sféře regionálních rozvojových aktivit, vytvoření předpokladů pro hospodárné využití infrastruktury a potenciálu území. Město Rumburk v průběhu měsíce července podalo žádost s názvem „Zavádění územně analytických podkladů – obec s rozšířenou působností Rumburk“. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR této žádosti vyhovělo a rozhodlo poskytnout dotaci v celkové výši 612.000 Kč. Z toho 85 % tvoří zdroje ze strukturálních fondů (SF) ERDF a 15 % ze státního rozpočtu (SR).
Předpokládaný termín čerpání dotace je stanoven na 1. čtvrtletí 2009, vzhledem k termínu ukončení realizace akce k 31. 12. 2008.

Tisk Tisk | E-mail E-mail