Vážení spoluobčané

Tištěné noviny 23/2007 | 21. 1. 2008 | Aktuality

Vážení spoluobčané,
nejenom specifická atmosféra předvánočních dnů, ale i každodenní intenzita stávajícího životního stylu může způsobit nepříjemnost v podobě ztráty osobní věci, dokladů apod.
V uvedené souvislosti je třeba připomenout úlohu městského úřadu, která je vymezena § 135 odst. 1 Občanského zákoníku v platném znění, podle něhož: „Kdo najde ztracenou věc, je povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.
Nepřihlásí-li se vlastník do šesti měsíců od jejího odevzdání, připadne věc do vlastnictví obce.“
Úlohu obce týkající se převzetí a uložení ztracené věci plní v konkrétním případě Městský úřad Rumburk, přesněji jeho oddělení vnitřních věcí, umístěné ve II. patře, č. dveří B26 a B30.
Samotné převzetí věci je administrativně nenáročné a k nálezci příznivé a lze jej realizovat mj. i prostřednictvím městské policie.
Funkci příjemce ztracené věci plní úřad stále častěji a tato jeho činnost je ze strany vlastníků z pochopitelných důvodů přijímána velmi příznivě. V tomto smyslu doporučujeme osobám, které nežádoucí nepříjemnost postihla, aby, než zaregistrují pocity nepřízně, kontaktovali s dotazem městský úřad, a zároveň vyzýváme nálezce, aby v souladu s principy slušného chování a občanské sounáležitosti splnili svou zákonnou povinnost k vydání či odevzdání ztracené věci.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2008/01/21/vazeni-spoluobcane-2/