Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vedení města odmítá spekulace o finančních potížích Rumburka

Deník Mladá fronta Dnes uveřejnil v prvním březnovém vydání článek Petra Soukala s názvem „Rumburku hrozí finanční potíže.“ Článek se zmiňuje o dvou případech, ve kterých městu hrozí, že bude muset zaplatit 46 milionů korun. První případ se týká téměř třináctimilionové dotace, kterou město obdrželo na rozvoj průmyslové zóny v Rumburku.
Podle MF Dnes Finanční úřad v Děčíně na základě kontroly investiční dotace na průmyslovou zónu Rumburk požaduje vrácení částky 12,886 mil. korun a stejnou částku jako penále za porušení rozpočtové kázně. Místostarosta města Rumburk Darek Šváb k tomuto podává vysvětlení:
„Město Rumburk obdrželo na vybudování infrastruktury průmyslové zóny jako jediné město v ČR hned dvě dotace ze státního rozpočtu. Jedna z nich byla ve výši 12,886 mil. Kč od Ministerstva průmyslu a obchodu. I když ze strany města došlo k poskytnutí správných podkladových údajů do příslušného rozhodnutí, byly údaje ministerstvem omylem načteny do jiných položek rozhodnutí. Toto rozhodnutí bylo městu doručeno ke konci kalendářního roku a finanční prostředky vyčerpány. Současně ze strany města byla odeslá-na na ministerstvo žádost o opravu rozhodnutí. Ze strany ministerstva bylo pouze konstatováno, že se jedná o formální záležitost, která nemá na nic vliv. Podstatné však je, že při námi předloženém závěrečném vyhodnocení akce nám ministerstvo průmyslu a obchodu písemně sdělilo, že náš postup zcela akceptuje a že je v souladu s podmínkami dotačního programu. Jiného názoru však byly pracovníci finančního úřadu, kteří mají jinou metodiku než příslušné ministerstvo (správce dotačního programu) a shledali formální porušení podmínek programu. Dále bylo konstatováno, že veškeré ostatní podmínky a využití dotace byly v souladu s rozhodnutím. Ze strany FÚ došlo skutečně k vyměření vratky a penále dotace, a to za toto námi nezpůsobené formální pochybení. Město na to reagovalo podáním žádosti o posečkání, které již bylo vyhověno, dále žádosti o prominutí a bylo rovněž podáno odvolání proti oběma výměrům. Z praxe lze konstatovat, že těchto případů se vzhledem k zastaralé legislativě v této oblasti řeší v ČR značné množství a v případech formálních porušení je ze strany státu uplatňováno prominutí. V minulosti město Rumburk již asi tři podobné případy řešilo, a to se stejným výsledkem, který očekáváme i nyní. Není jistě chybou měst, že jednotlivá ministerstva nejsou schopna se mezi sebou dohodnou na jednotném postupu a metodice v těch kterých případech, čímž dostávají města a obce zcela nesmyslně do podobných situací. Trváme na tom, že náš postup byl zcela v pořádku, což jsme také doložili, a není tedy důvod cokoliv vracet. Pokud chyba vznikla jinde, je na státních institucích, aby si samy ujasnily, která z nich a jak má co dělat. Toto naše stanovisko jsme připraveni hájit eventuálně i soudní cestou. Předpokládám ale, že až tak daleko to nebude muset dojít.“
Druhým případem, kdy by mělo město přijít o své peníze, je vleklý soudní spor se společností Skanska jako následnickou organizací IPS, týkající se zhruba 20 mil. korun jako škody, které Skanska požaduje na základě nedodržení smlouvy na teplofikaci v Rumburku, který Rumburk údajně také u soudu první instance prohrál. Podle místostarosty města Darka Švába se jedná o velmi starý spor, který současné vedení města jako jeden z mnoha převzalo po svých předchůdcích z let 1996-8.
„Město je v podstatě žalováno za nerealizaci jednoho smluvního vztahu na výstavbu CZT ve městě, který tehdejší starosta podepsal bez vědomí zastupitelstva města. V této věci město sice prohrálo v první instanci, ale ne samotnou částku, nýbrž byl vydán tzv. mezitímní rozsudek, který řeší pouze to, že jakýsi nárok vznikl, ale jaký, to je další věc řízení. A i proti tomuto prvoinstančnímu rozsudku se město odvolalo. Obecně lze říci, že se jedná o složitou a starou kauzu, u které nikdo z nás v minulosti nebyl. Osobně nepředpokládám, že by k odsouzení města skutečně došlo, natož v uváděných hodnotách. Problémů v této kauze bylo totiž na všech stranách poněkud více,“ zdůrazňuje Darek Šváb, který zároveň dodává, že město řeší podobné případy se svými advokáty a daňovými poradci na profesionální úrovni a že již několik podobných soudních sporů v minulosti úspěšně vyřešilo.
„Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nepovažuji v současné době »hrozící nebezpečí« finančních potíží města Rumburk za reálné a ohrožující jeho stabilitu, ale spíše o mediální bublinu, která má sloužit některým osobám k destabilizaci radnice po komunálních volbách,“ shrnuje na závěr místostarosta Darek Šváb.

urad
Tisk Tisk | E-mail E-mail