Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Šluknovsku by v rozvoji měl pomoci projekt Leader

Evropská unie realizuje ve svých členských zemích již od roku 1991 programy Leader I. a II. sloužící k posílení venkovského prostoru. Od roku 2002 se na tento program připravují i mikroregiony z České republiky, a to v rámci Programu obnovy venkova, ve kterém předkládají projekty sepsané v souladu s Leaderem. Na období od roku 2000 do roku 2006 je vyhlášen program Leader+, který navazuje na předcházející dva programy Leader.
Jeho cílem je podporovat obyvatele venkovských oblastí ve vzájemné spolupráci a partnerství, díky kterým se budou moci lépe a snáze vypořádat s novými problémy, kterým čelí v souvislosti se změnami v zemědělství v důsledku reforem Společné zemědělské politiky, s rostoucími nároky spotřebitelů na kvalitu zboží, s rostoucím povědomím o problematice životního prostředí, se stále těsnější integrací světové ekonomiky a v souvislosti s rychlým šířením a využíváním nových technologií.

  • Šluknovsko se hlásí k projektu Leader

Do programu Leader+ se přihlásilo i Občanské sdružení Místní akční skupina (MAS) Šluknovsko vedená Mgr. Filipem Mágrem. Na něm také bude ležet hlavní tíha celé práce. „V současné době připravujeme hned dvě věci najednou,“vysvětluje Filip Mágr. „První z nich je vytvoření kvalitního a funkčního týmu, neboli místní akční skupiny, ve které budou zástupci obcí, podnikatelů a neziskových organizací. Zatím má MAS Šluknovsko dvacet členů,“ vysvětluje předseda MAS Šluknovsko Filip Mágr. „Zároveň připravujeme strategii území pro program Leader+. Díky dotaci z Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky ve výši 615 tisíc korun budeme moci financovat i rozsáhlou informační kampaň o programu Leader+ a do konce roku 2006 splnit soubor náročných podmínek, na jejichž základě pak budeme moci čerpat z Evropské unie finanční prostředky na konkrétní projekty v letech 2007 – 2013,“ dodává Filip Mágr.
Strategie projektu, na které MAS Šluknovsko bude po dvanáct měsíců pracovat, musí být předložena ministerstvu zemědělství k posouzení do konce roku 2006. „Ve studii by měly být zahrnuty nejen priority Šluknovska a podmínky pro realizaci samotného projektu, měly by zde být zdůrazněny i všechny projekty a nápady, které naše MAS bude prosazovat a které přispějí k rozvoji celého regionu, zejména jeho zemědělství, drobných a středních podnikatelů, kulturního a sociálního zázemí, turistického ruchu a dalších sfér života obyčejných lidí na Šluknovsku. V rámci projektu bude možné opravit i drobné sakrální památky, rybníky, zřídit nové cyklostezky,…“ dodává Filip Mágr.
Pokud ministerstvo zemědělství podpoří tento projekt, bude moci místní akční skupina žádat o další dotace na samotnou realizaci všech projektů do této studie zahrnutých. Výše dotace by pak mohla dosahovat i několik desítek milionů korun.

  • Kdo povede Šluknovsko do projektu Leader+?

Přestože se projekt Leader na Šluknovsku teprve rozjíždí, již se setkal s několika problémy. Jedním z nich je vznik dvou místních akčních skupin nezávisle na sobě, jedna v mikrore-gionu Tolštejn, druhá v mikrore-gionu Sever, což by mohlo v očích Evropské unie vypadat jako nejednotnost regionu a neschopnost vzájemné dohody a spolupráce. V konečném důsledku by pak Šluknovsko nemuselo být vhodným partnerem programu. Starostové měst a obcí Šluknovska se shodli na tom, že projekt Leader a jeho realizace jsou pro Šluknovsko strategicky víc než důležité. Za všechny to řekl starosta Dolního Podluží Josef Pecinovský: „Je to něco, co tu ještě nebylo. A je v zájmu celého Šluknovska, aby díky Leaderu k nám peníze z EU přišly. Ale musíme k celé věci přistupovat velice zodpovědně. Do projektu musíme vstoupit všichni společně, nevytvářet více akčních skupin, protože bychom potom ztratili důvěru Evropské unie a musíme do příprav i realizace projektu zahrnout více jak polovinu soukromých subjektů a neziskových organizací. Program Leader je pro všechny, nejen pro obce. Takové možnosti k rozvoji venkova tu ještě nebyly a nesmíme si je nechat propást.“
Na jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska se starostové měst a obcí shodli na podpoře MAS Šluknovsko vedenou Mgr. Filipem Mágrem. O tom svědčí i to, že toto občanské sdružení podpořili půjčkou ve výši 30 tisíc korun na rozjezd projektu.
Druhým problémem je množství obyvatel žijících ve městech Rumburk a Varnsdorf. Aby mohlo Šluknovsko vstoupit do programu Leader+, nesmí hustota obyvatel na jeden kilometr čtvereční překročit 120 osob. Pokud by se projektu zúčastnila i obě města, Šluknovsko by tuto základní podmínku nesplňovalo. Proto ani Rumburk ani Varnsdorf nejsou do projektu zahrnuty a zúčastní se ho pouze jako partnerská města.

  • Své zkušenosti s Leaderem má region Podralsko

Již několikaleté zkušenosti s programem Leader má region Podralsko a jeho manager Mgr. Milan Vastl. „My jsme s tímto programem velice spokojeni a pro region Podralsko měl a má veliký přínos,“ hodnotí program Leader Milan Vastl.„Kromě peněz, které Evropská unie poskytuje na realizaci záměrů jednotlivých regionů je hlavním přínosem to, že se podařilo sjednotit zdánlivě znepřátelené skupiny lidí – tedy zástupce obcí a podnikatele a nenásilně je přimět ke spolupráci. Zástupci neziskových organizací tuto skupinu doplňují obrovskou zásobárnou nápadů a schopností za málo peněz vytvořit hodně práce,“ dodává Milan Vastl. Lidé pracující v místní akční skupině, kteří dokonale znají daný region, jeho potřeby, silné a slabé stránky, jsou pak daleko více schopni posoudit, co je a není pro region vhodné a důležité, které projekty přispějí k dalšímu rozvoji regionu, jsou schopni je více rozvíjet a vidět i v dalších souvislostech, než třeba jednotlivec, nebo člověk odjinud. Proto je na místní akční skupiny kladen takový důraz. „Tento postup je při rozvoji regionu unikátní a již dnes se v této souvislosti hovoří o tzv. metodě Leader,“ komentuje systém spolupráce napříč zájmovými skupinami regionu Mgr. Milan Vastl. Dodává, že se dokonce uvažuje o tom, že se tato forma spolupráce bude v příštích letech požadovat u většiny dotačních zemědělských programů. Program Leader je podle odborníků živou vodou pro každý region, který ho bude umět dobře využít ve svůj prospěch. A nejde jen o peníze, které díky němu danou oblast oživí a podnítí k prosperitě, ale i o spolupráci lidí, kteří by si za jiných okolností k jednomu pracovnímu stolu nesedli a jejichž nápady, vynalézavost a důvtip bude možné realizovat v širokém měřítku a k prospěchu celého Šluknovska.

Tisk Tisk | E-mail E-mail