Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Neznalost zákona neomlouvá

Snad každý vlastník motorového vozidla ví, co je to pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Zákon, který vymezuje práva a povinnosti pojištěnce, byl novelizován v roce 1999, a přestože je v platnosti téměř šest let, mnoho lidí se díky jeho neznalosti dopouští zbytečných chyb.
Nejvíce pojištěnci chybují v případě, kdy pojištění odpovědnosti zaniklo. Zákon č. 168/1999 Sb. § 15 k tomu říká: „Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, je vlastník vozidla povinen ve stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značky a osvědčení o registraci tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Nelze-li z objektivních důvodů tuto povinnost splnit, musí vlastník takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu evidence. Tyto povinnosti jsou splněny i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel.“
Tentýž zákon dále zdůrazňuje, že v případě nesplnění této povinnosti se vlastník dopouští přestupku, za který mu může být udělena pokuta až do výše 20000 korun a zákaz řízení motorových vozidel na dobu až jeden rok v případě, že vozidlo provozuje bez pojištění. Pokud neprovozuje motorové vozidlo, tak pokuta činí až 10000 korun, ale bez zákazu řízení.
Stejně jako je povinností každého vlastníka motorového vozidla uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti, je jeho povinností, v případě jejího zániku, uvést všechny výše zmíněné záležitosti do pořádku. Chyby, byť neúmyslné, se mohou nepříjemně prodražit.

Na co se nesmí zapomenout.

  • Uzavřít pojistnou smlouvu musí kaž-dý vlastník nebo spoluvlastník vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, pokud zákon neurčí jinak.
  • Při zániku pojistné smlouvy na dané vozidlo musí být do 14 dnů uzavřena nová pojistná smlouva na toto vozidlo.
  • Pokud není nová pojistná smlouva uzavřena, musí do 14 dnů majitel vozidla odevzdat na příslušném orgánu evidence státní poznávací značku a osvědčení o registraci daného vozidla. n
  • Pokud vlastník vozidla nesplní tuto povinnost, dopouští se přestupku a bude proti němu vedeno správní řízení.
  • Tento přestupek se trestá pokutou.
  • Maximální výše pokuty činí až 20000 korun.
Tisk Tisk | E-mail E-mail