Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ve Varnsdorfu vzniká centrum celoživotního vzdělávání

V květnu bylo zaregistrováno Centrum celoživotního vzdělávání Šluknovského výběžku (dále jen CCV-ŠV), které vzniklo jako zájmové sdružení právnických osob se sídlem v budově VOŠ a SPŠ ve Varnsdorfu.
Jeho hlavním cílem je rozšíření příležitostí občanům regionu pro získávání znalostí, kompetencí a dovedností v rámci celoživotního vzdělávání. Přispěje nejen k rozvoji vzdělanosti, ale i ke zvýšení zaměstnanosti obyvatel regionu. CCV-ŠV je organizováno v podobě sítě místních center na středních školách. Ty byly systematicky vybírány tak (od Šluknova až po Českou Kamenici), aby nabízenými vzdělávacími službami, které vycházejí především z jejich zaměření, bylo pokryto pokud možno celé území regionu, a aby nabídka vznikajících vzdělávacích programů pokrývala očekávané potřeby obyvatel, zaměstnavatelů a dalších účastníků participujících na trhu práce.
Spolu s Ústeckým krajem, který také projekt za spoluúčasti MŠMT ČR bude financovat, jsou řešiteli a partnery projektu VOŠ a SPŠ Varnsdorf, partnerské střední školy, Národní ústav odborného vzdělávání Praha, město Varnsdorf a Šluknov a je připravena smlouva i s městem Rumburk, UJEP Ústí nad Labem, úřady práce, podnikatelskou sférou a dalšími sociálními partnery. První etapa projektu bude závislá na možnostech kraje čerpat prostředky z evropských strukturálních fondů.
Centrum bude spolupracovat s již existujícími centry vzniklými v rámci Phare v jiných regionech, především s centrem Libereckého kraje, koordinovat s nimi svou činnost, nabízet jim vlastní kurzy a přebírat jejich v návaznosti na využití Strukturálních fondů EU. Součástí projektu je příprava kurzů a modulů jako základ budoucí finanční soběstačnosti CCV-ŠV.
Samotný fakt vzniku zájmového sdru-žení právnických osob s právní subjektivitou je potvrzením nosné myšlenky projektu a vyjádřením víry zakládajících organizací v dlouhodobě udržitelnou a funkční síť tzv. Místních center celoživotního vzdělávání (MCCV). Těmito centry je 9 škol a Městská knihovna ve Varnsdorfu. Školy jsou nejen oborově, ale i geograficky reprezentativně rozmístěny po celém území Šluknovského výběžku. Vytipované školy mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním kurzů a školeními pro úřady práce i širokou veřejnost včetně zájemců z podnikatelské sféry. Vzdělávací programy jsou koncipovány v souladu s Evropským kreditovým systémem. Studium ve vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání se uskutečňuje za úhradu studijních nákladů nebo s podporou úřadů práce, Krajského úřadu Ústeckého kraje, programů Evropské komise a Vlády ČR apod. V současné době je na jednotlivých MCCV připravováno nebo probíhá cca 60 programů celoživotního vzdělávání. Síť MCCV vyvíjí také významné aktivity v projektové oblasti, z nichž mnohé mají klíčový mezinárodní význam.
Ing. Bc. Jan Hodničák 
předseda CCV-ŠV
a ředitel VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Tisk Tisk | E-mail E-mail