Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ve Šluknovském výběžku se zlepšuje dopravní infrastruktura

Za účasti Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, krajského zastupitele Darka Švába a Roberta Šatníka a dalších představitelů měst a obcí Šluknovského výběžku byla 30. června v nejsevernější obci České republiky Lobendavě slavnostně přestřižena páska u příležitosti předání zrekonstruovaného úseku silnice č. II/266 Lobendava – Annenberg. „Ústecký kraj tradičně věnuje značnou pozornost silnicím II. a III. třídy, a to nejen ve Šluknovském výběžku. V roce 2003 a prvním pololetí roku 2004 jsme zde prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje prováděli velkoplošné opravy krytů vozovek v rozsahu několika milionů korun. Největší akcí byla ale rekonstrukce silnice č. II/266 Lobendava – Annaberg,“ řekl ředitel a předseda představenstva akciové společnosti SaM silnice a mosty Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš. Jedná se o silnici, která protíná Šluknovský výběžek a je spojnicí mezi městy Rumburk a Šluknov s nejsevernějším územím České republiky – obcí Lobendava. Rekonstrukce silnice zahrnovala několik úseků mezi Šluknovem a Lobendavou, byla zahájena v červnu minulého roku a financována byla z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v Praze a z finančních prostředků Ústeckého kraje. Investorem stavby byla Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Při rekonstrukci silnice byly souvisle upraveny dva úseky v celkové délce téměř 4 km. První mezi obcí Šluknov a obcí Lobendava v délce 1500 m, druhý úsek za přejezdem ve Velkém Šenově směrem ke Šluknovu v délce 2500 m. Součástí rekonstrukce úseku byly i opravy příslušenství – opěrných zdí, propustků, svodidel, krytu vozovky a svislého a vodorovného dopravního značení. Na rekonstruovaných úsecích byly položeny nové asfaltobetonové povrchy. Vodorovné dopravní značení je provedeno technologií stříkaných strukturálních plastů. Stavbu za téměř 22 milionů korun realizovala akciová společnost SaM silnice a mosty Děčín, a.s. spolu s dalšími partnery skupiny SaM – společnostmi SaM silnice a mosty Česká Lípa, a.s. a SaM silnice a mosty Varnsdorf, a.s. Silnice č. II/266 se lidově nazývá „Drážďanka“ a na její rekonstrukci měla zájem i německá strana, neboť se jedná o hodně užívanou komunikaci. Otevřením hraničního přechodu Lobendava – Langburgersdorf by tak cesta z Rumburku do Drážďan netrvala ani hodinu a Šluknovský výběžek by se tak ještě více otevřel Evropě. Zprovoznění přechodu však vyžaduje stavební úpravy komunikace a rekonstrukci mostu. Hrubý odhad nákladů se pohybuje přibližně na 12 milionech korun. Přesto je jeho zprovoznění zařazeno do „Záměru rozvoje silničních hraničních spojení pro motorová vozidla mezi Českou republikou – Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko. Doba zprovoznění tohoto hraničního přechodu pro automobilovou dopravu do 3,5 t je závislá na výsledku mezistátních dohod a v současné době probíhá jejich schvalování. Součástí silnice II/266 je i železniční přejezd ve stanici Velký Šenov – zastávka. Podle územního plánu města Velký Šenov by zde mělo být vybudováno přemostění železničního přejezdu pro automobilovou dopravu. Podle tiskové mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Mgr. Konečné však odbor dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje o tomto záměru nemá žádné informace. Jsou však vedena jednání s ČD, a.s. o přípravě rekonstrukce železničních přejezdů, včetně tohoto. Dalším krokem ke zlepšení dopravní infrastruktury na Šluknovsku by mělo být vybudování silničního průtahu Rumburkem. Tento záměr je zařazen v materiálu schváleném krajskými zastupiteli s názvem Studie rozvoje a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji a v současné době se připravuje k realizaci. „Ve stejném materiálu je i silniční obchvat Šluknova, ten však k realizaci prozatím připravován není. Ve zmíněné studii totiž trasa tzv. ‘jižní varianty’ obchvatu překračuje tři vodní toky a kříží železniční trať Rumburk – Dolní Poustevna. Tato trasa je však zachycena v územním plánu a již k ní byla vypracována studie. Její zpracovatel navrhuje, aby byl obchvat relaizován do roku 2006. Plánované náklady na jižní obchvat Šluknova jsou odhadnuty na 160 milionů korun. Akce souvisí s navrhovanou homogenizací silnice III/2658 Staré Křečany – Šluknov,“ uvedlo tiskové oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Tisk Tisk | E-mail E-mail