Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zasedání zastupitelstva opět ovládaly emoce

autor: Gabriela Doušová

Bez emotivních výstupů některých členů se neobešlo 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburku. Přestože nejdůležitějším bodem programu bylo projednávání a schvalování rozpočtu města na rok 2004, nejdelší diskuzi si vyžádal hned jeden z prvních bodů, a to kontrola zápisu z předchozího zastupitelstva. Proti němu totiž vznesl námitku zastupitel Ing. Dvorský. Ten v dopise adresovaném starostovi města tvrdí, že „předmětný zápis je v diametrálním rozporu se zvukovým záznamem“ a tak došlo „k úmyslnému zkreslení rozhodných skutečností o průběhu zasedání a ke zcela zjevnému podvodu“.

Závěr dopisu Ing. Dvorského potom ostře útočí proti jednomu z ověřovatelů zápisu, radnímu Karlu Schäferovi. Cituji: „Okolnost, že se na celé této politováníhodné kauze podílel právě ověřovatel zmíněného zápisu, lze označit za čin rozhodně ne hodný člena zastupitelstva města. Proto bych rád, abyste i vy tento podlý čin dokázal spravedlivě okomentovat a ocenit.“

Ing. Dvorský poté vyzval pana Schäfera k odstoupení z funkce zastupitele a radního města.

Radní Schäfer byl výroky Ing. Dvorského velice rozezlen a jeho výzvu k odstoupení rázně odmítl: „Já svůj mandát zastupitele vykonávám řádně a dostal jsem ho od voličů v dostatečném počtu hlasů na rozdíl od někoho jiného, takže se za svůj mandát nemusím stydět.“ Narážel tak na způsob získání mandátu zastupitele Dvorského, který ho nezískal přímým zvolením ve volbách, a to díky velmi malému počtu hlasů získaných od voličů, ale až poté, kdy jeden z členů kandidátky odstoupil ze zdravotních důvodů a dalších pět se svého možného mandátu vzdalo.

„Jestli svůj mandát opustím, o tom rozhodnu jen já a voliči v případných dalších volbách,“ řekl dále Karel Schäfer a ke zmíněnému zápisu dodal: „zde je napsáno, že jsem se já, i když nejsem jmenován, ale předpokládám to z toho, co zde bylo veřejně řečeno, dopustil zpětné manipulace se zápisem, i když nevím, jak bych to vůbec udělat mohl. Reagovat na to budu přes svého právního zástupce, který umožní všem osobám, které tyto věci tvrdí, aby své tvrzení obhájili před příslušným soudem ČR.“

Další poškozenou osobou je zastupitelka Helena Menšíková, která byla druhým ověřovatelem zápisu. „Rozhodně odmítám toto nařčení,“ sdělila Rumburským novinám. „Oba dva jsme slušní lidé a snažíme se pro město udělat to nejlepší. Velice pečlivě vždy kontrolujeme zápis, věnujeme tomu dost času na to, abychom odhalili nějaké pochybení nebo nepřesnost a aby odpovídal zákonnému ustanovení. Nepřichází v úvahu, že by někdo z nás manipuloval se zápisem nebo vyvíjel nátlak na zapisovatelky, aby ho změnily podle našich instrukcí. Tvrzení pana Dvorského je hanebné a nehorázné.“ I obě zapisovatelky odmítají nařčení Ing. Dvorského. Na otázku místostarosty Engla, zda na ně byl vyvíjen nátlak nebo zda někdo vznesl požadavek, aby zkreslily nebo zmanipulovaly zápis, obě před celým zastupitelstvem odpověděly záporně.

Celou dlouhou a velice vzrušenou diskuzi, která se nevyhnula ani osobnímu slovnímu napadání překračujícímu mnohdy meze slušnosti, ukončil až starosta Ing. Sykáček. Podle jeho vyjádření byl zápis z 10. zastupitelstva sepsán v souladu se zákonem o obcích, paragrafem 95, ve kterém se praví, že „v zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. V zápisu se uvádějí všechny závažné skutečnosti z průběhu zasedání zastupitelstva obce a zejména přesná formulace přijatých usnesení k jednotlivým bodům jednání“.

Z tohoto důvodu považuje starosta města námitku Ing. Dvorského za neopodstatněnou a nepravdivou a tudíž ji i odmítá. S jeho názorem souhlasilo 17 zastupitelů z 21. Proti byli jen dva, Ing. Dvorský a pan Sembdner, dva zastupitelé se hlasování zdrželi.

A o co tedy vlastně ve zmíněném zápise šlo?

Při 10. zasedání zastupitelstva v diskuzi ohledně vyúčtování tepla a TUV vyjádřil Ing. Dvorský svůj nesouhlas s postupem města, které odmítá platit za nedodané služby, a navrhoval jiné řešení. V následné diskuzi však změnil názor, svůj návrh stáhl a pro předložené znění usnesení nakonec hlasoval. Ale o několik dní později v časopisu „Mlejn“ se ve svém článku nad postupem zastupitelstva podivoval a o svých postojích k danému problému hovořil jinak. Na tento článek reagoval ostře radní Schäfer jiným článkem, ve kterém zaznělo právě klíčové tvrzení: „Čemu však již nerozumím, je, že někdo dokáže kritizovat rozhodnutí zastupitelstva a před hlasováním prohlásit: Cituji ze zápisu – „Nezpochybňuji předložený návrh usnesení, ale měl jsem snahu něco udělat. Stahuji mé doplnění návrhu usnesení a jsem pro přijetí předloženého návrhu usnesení.“

A problém byl na světě. Do hry se vložila předsedkyně spolku SOS Mgr. Ivana Dudková, která si, podle svých slov, šla ověřit oficiální zápis jednání se zvukovým záznamem, ačkoliv ze zákona má jako občan právo pouze nahlížet do zápisu a pořizovat si z něj výpisky. Ing. Dudková však ze zvukového záznamu slyšela vyjádření Ing. Dvorského jinak: „… měl jsem snahu udělat něco. Pojďme hlasovat o návrhu, který byl předložen, já své dva návrhy stahuji. Je tu návrh, který je potřeba přijmout nebo odmítnout, já se vzdávám další diskuze.“

Po námitce pana zastupitele Dvorského si dal starosta města předložit zvukový záznam a nechal vypracovat jeho doslovný přepis. Ten zní takto: „Ale prosím Vás, já jsem nikde neřek“, a tady jsem dvakrát opakoval, že jsem pro přijetí tohoto usnesení, že je zbytečné, aby to někdo říkal, co jsme pro to usnesení hlasovat, je je dobrý … pojďme hlasovat o tom, o tom návrhu původním, já jsem dával dva doplňující návrhy, na základě tý diskuze jsem zjistil, že ta vůle k tomu prohlasování těch mých dvou návrhů nebude. Já je stahuju, je tady návrh, kterej je potřeba přijmout nebo odmítnout, takže já se vzdávám další diskuze.“

Z uvedeného je zcela zřejmé, že smysl vyjádření Ing. Dvorského se v zápise a ve zvukovém záznamu neliší a že jde jen o účelovou hru slov a vět. Že nešlo v žádném případě o situaci, kdy by byly v zápisu pominuty závažné skutečnosti nebo že by došlo k úmyslnému zkreslení rozhodných skutečností o průběhu zasedání. Z celé kauzy má nakonec občan jen nepříjemný pocit, že nešlo o věcné řešení zásadních problémů města, ale o osobní zviditelňování se prostřednictvím řešení osobních sporů a bohapusté slovíčkaření, které odvádí poctivé zastupitele od jejich práce a ohrožuje vážnost jejich funkce.

Tisk Tisk | E-mail E-mail