Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Evropská ústava stručně (pokračování)

Stručný rozbor a charakteristika jednotlivých částí návrhu Evropské ústavy

Preambule zdůrazňuje, že Evropa je postavena na staletých humanistických tradicích a hodnotách, ke kterým se nadále hlásí a z nichž vychází i rozšiřující se Evropská unie.

 • Část I – Základní ustanovení
  Část I tvoří celkem devět kapitol a 59 článků.
 • V I. kapitole (články 1 – 6) jsou vyjmenovány hlavní hodnoty a cíle EU a nově je zde zakotvena právní subjektivita EU (článek 6). Ta umožní, aby EU jako celek mohla uzavírat mezinárodní dohody nebo být zastoupena v mezinárodních organizacích.
 • Kapitolu II tvoří jen dva články (7 a 8), které se týkají základních práv občanů v EU (ta jsou podrobně rozpracována v části II – Chartě základních práv) a občanství EU, jež je chápáno jako doplněk státního občanství jednotlivých členských států.
 • Kapitola III (články 9 – 17) popisuje rozdělení kompetencí mezi EU a členskými státy. V návrhu se rozlišují tři kategorie kompetencí: exkluzivní kompetence EU; sdílené kompetence EU a členských států; podpůrné, doplňkové a koordinační působení EU. U každé kategorie jsou v návrhu ústavy uvedeny oblasti, jichž se kategorie týká (podle současného stavu) i způsoby výkonu dané kompetence. Pro všechny druhy kompetencí dohromady jsou zakotveny základní principy, včetně zásady, že EU disponuje pouze takovými kompetencemi, které na ni členské státy přenesly, a dále zásady, že v oblasti exkluzivních kompetencí EU má unijní právo přednost před národním.
 • Kapitola IV (články 18 – 31) se zabývá institucemi EU. Oproti současnému stavu je v návrhu evropské  ústavní smlouvy zanesena řada změn, z nichž některé by měly platit až od roku 2009 (tj. ob jedno funkční období Evropského parlamentu a Komise). Mezi novinky patří, že Evropská rada je pojímána jako samostatná instituce a dosavadní rotující půlroční předsednictví v ní je nahrazeno postem stálého předsedy voleného na 2,5 roku s možností jednoho prodloužení. Evropskému parlamentu se přiznává větší vliv než nyní, zároveň se navrhuje od roku 2009 změna v rozdělení mandátů mezi členskými státy (snížení minimálního počtu zástupců jedné země z 5 na 4). Komise by měla mít maximálně 15 členů s hlasovacím právem, které by doplnili zástupci z ostatních členských států bez oprávnění hlasovat. Nově je v návrhu zakotvena funkce ministra zahraničí EU, která vznikne personálním propojením agendy současného Vysokého představitele EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (J. Solana) a komisaře pro vnější vztahy (Ch. Patten). U způsobu stanovení kvalifikované většiny návrh počítá s přechodem od současného systému vážení hlasů na dvojitou většinu tvořenou alespoň 50 % členských států, které zároveň reprezentují alespoň 60 % unijní populace.
 • Kapitola V (články 32 – 43) se zabývá nástroji, které umožní výkon kompetencí EU. Oproti existujícím 15 legislativním nástrojům počítá návrh jen se 6, u kterých zavádí nové názvy a definice jejich použití, zejména s důrazem na odlišení legislativní a exekutivní funkce. I když Konvent nepřevzal dělení unijní agendy do tří pilířů, jak je zavedla v roce 1992 tzv. maastrichtská smlouva o EU, zůstávají v kapitole V zčásti zachovány zvláštní postupy pro oblast současného II. pilíře (vnější působení EU) a III. pilíře (spravedlnost a vnitro).
 • Kapitola VI (články 44 – 51) shromažďuje články týkající se demokracie v EU, např. zásadu průhlednosti působení evropských institucí, dialog s občanskou společností, odbory i církvemi nebo institut evropského ombudsmana.
 • Kapitola VII (články 52 – 55) se věnuje financování EU, od všeobecných zásad (např. průhlednosti a vyrovnanosti rozpočtu) přes ustanovení o vlastních zdrojích až po zásady pro zpracování a přijetí pětileté finanční perspektivy a ročního rozpočtu. Evropskému parlamentu je oproti současnému stavu přiznán plný vliv při schvalování rozpočtu.
 • Kapitolu VIII tvoří jediný článek, který deklaruje zájem EU na rozvoji intenzivních vztahů s nejbližším okolím Unie.
 • Závěrečná kapitola IX (články 57 - 59) se zabývá členstvím v EU. Vedle existujících podmínek pro vstup do EU a postupu při pozastavení členství je doplněn nový článek o dobrovolném vystoupení z Unie.

Celý text návrhu naleznete na

http://www.euroskop.cz

V rámci komunikační strategie SNK sdružení nezávislých a Evropských demokratů před volbami do Evropského parlamentu zpracovali Lukáš Macek a Jan Sembdner.

Tisk Tisk | E-mail E-mail