Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Evropská ústava stručně

autor: Jan Sembdner, člen ZM Rumburka

Vážení čtenáři Rumburských novin,
Přestože nedávný nezdar bruselského summitu Evropské unie nepřinesl očekávaný výsledek a EU zřejmě ještě nějaký čas nebude mít schválený jednotný ústavní dokument, připravili jsme pro Vás společně s redakcí Rumburských novin několik informativních článků, které by Vám měli problematiku Evropské ústavy přiblížit.

Evropská ústava je dokument, jehož návrh vznikl jako výsledek činnosti Konventu. Pokud bude schválena Mezivládní konferencí a ratifikována ve všech členských státech EU, stane se evropská ústavní smlouva novým základním dokumentem EU. To znamená, že nahradí současné smlouvy, především Smlouvu o Evropské unii, tzv. maastrichtskou, a Smlouvu o Evropských společenstvích; ale také pozměňovací smlouvy z Amsterodamu a z Nice. S ohledem na aktuální dění v procesu tvorby Evropské ústavy budou do tohoto materiálu zobrazeny zejména pak závěry jednání Mezivládní konference Evropské unie (IGC) zahájené 4. října 2003 a zakončené zasedáním Evropské rady (12.-14. prosince 2003). Celý text návrhu naleznete na http://www.euroskop.cz

Úvodní charakteristika

Návrh evropské ústavní smlouvy se skládá z krátké preambule a čtyř částí.

  • Část I obsahuje základní charakteristiky EU a tím se podobá národním ústavám jednotlivých zemí. Najdeme tady definici Evropské unie, jejích hodnot a cílů i práv evropských občanů. V části I je také navrženo rozdělení pravomocí mezi EU a členskými státy a způsoby, jak tyto pravomoci vykonávat. Důležitá kapitola se věnuje základnímu popisu evropských institucí – Evropského parlamentu, Evropské komise, Rady, Evropského soudního dvora a Evropského účetního dvora. Část I obsahuje také podmínky, jak lze do EU vstoupit nebo z Unie naopak vystoupit.
  • Část II tvoří Charta základních práv EU, ve které jsou zakotvena práva, která musí EU ve vztahu k evropským občanům respektovat při své činnosti. Charta v evropské ústavě odpovídá například Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR.
  • Část III popisuje fungování EU jak z hlediska hlavních unijních institucí, tak z hlediska jednotlivých politik, ve kterých EU působí, od společného trhu přes zahraniční a bezpečnostní politiku až po spolupráci v oblasti ochrany hranic a stíhání závažné nadnárodní kriminality. Část III navazuje na část I a rozpracovává podrobněji její základní ustanovení.
  • Část IV tvoří obecná a závěrečná ustanovení, z nichž jsou důležitá například pravidla, podle kterých bude možné evropskou ústavní smlouvu měnit.
  • K ústavní smlouvě budou připojeny protokoly, podobně jako k současným smlouvám. Konvent projednal a upravil zejména protokoly o roli národních parlamentů a o uplatňování zásady subsidiarity a proporcionality.
  • Návrh evropské ústavní smlouvy z velké části přebírá a případně formulačně upřesňuje ustanovení již existujících smluv a jeho cílem je zlepšit orientaci ve smluvních dokumentech EU. Zároveň Konvent do návrhu evropské ústavní smlouvy zapracoval některé nové články a změny ve fungování EU oproti současnému stavu. Tyto změny se týkají jak oblastí spolupráce v rámci EU (tj. jednotlivých společných politik), tak složení evropských institucí a způsobů jejich rozhodování.
  • Výsledný návrh evropské ústavní smlouvy, který vzešel z Konventu, je přístupný na internetové stránce Konventu http://european-convention.eu.int; český překlad naleznete v souvisejících souborech pod tímto článkem.

V rámci komunikační strategie SNK sdružení nezávislých a Evropských demokratů před volbami do Evropského parlamentu zpracovali Lukáš Macek a Jan Sembdner.

Tisk Tisk | E-mail E-mail