Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Otevřený dopis

Otevřený dopis panu Ing. Jaroslavu Sykáčkovi, starostovi města Rumburka ve věci návrhu na zrušení výběrových řízení (dále jen VŘ) na místa vedoucích oddělení a vznik pracovních poměrů úředníků MÚ Rumburk, oznámených v Rumburských novinách č. 17/2003

Vážený pane starosto, s ohledem na množící se zásadní připomínky občanů k vyhlášeným VŘ na nově zřizovaná pracovní místa na Městském úřadě v Rumburku Vás touto cestou žádám, abyste se zasadil o zrušení výše uvedených a oznámených VŘ.

Důvody, které mně vedou k napsání tohoto dopisu, jsou zásadního charakteru a týkají se nejenom přípravy a vlastního průběhu citovaných oznámených VŘ, ale rovněž se jedná o nevhodné načasování uvedeného vyhlášení VŘ.

Jedná se např. zejména o velmi krátký časový interval mezi vyhlášením VŘ v Rumburských novinách a vlastní uzávěrkou přihlášek. Dále považuji za nedostatek těchto VŘ skutečnost, že jsou vyhlášena v období ukončení poměrně složitého procesu tvorby organizačního řádu Městského úřadu v Rumburku a ukončení výběru nového tajemníka MÚ Rumburk.

Nový organizační řád Městského úřadu v Rumburku nebyl ani konzultován se členy zastupitelstva města, přestože na to byl dostatečný časový prostor. Členové ZM tedy neměli vůbec možnost se s novým organizačním řádem seznámit, což osobně považuji za velkou chybu.

S ohledem na některé velmi špatné zkušenosti s průběhem výběrových řízení na MěÚ Rumburk v průběhu roku 2002 považuji zrušení těchto VŘ za nutný a opodstatněný krok, který povede k většímu zprůhlednění procesu výběru nových pracovníků MěÚ Rumburk a za nutný předpoklad dalšího zlepšování úrovně výkonu veřejné správy v našem městě.

Pevně věřím, že nová VŘ, která by podle mého měla být vyhlášena co nejdříve, přinesou lepší výsledky než výběr, který právě probíhá, a zcela určitě dají možnost většímu množství odborníků a specialistů na dané oblasti, se do takových nových VŘ přihlásit.

Vážený pane starosto, Vaši odpověď očekávám buď písemně, popř. na nejbližším jednání ZM Rumburka.

Děkuji Vám a jsem s pozdravem
Jan Sembdner, člen ZM

 

Vážený pane Sembdnere, Váš otevřený dopis začíná slovy: „s ohledem na množící se zásadní připomínky občanů k vyhlášeným VŘ…“. Bylo by poctivé a slušné, nejen s ohledem na mne a na radní, ale i na ostatní občany, pro které je tato informace novinou, konkretizovat o jaké zásadní připomínky jde. Proč a kdo je s čím nespokojen? Také by bylo zajímavé vědět, kolik občanů je nespokojených. Jeden, dva, nebo snad zástupy? Jedná se o ty, kteří byli při výběrových řízeních neúspěšní, nebo se jedná o několik jedinců, kteří snad byli neúspěšní v posledních komunálních volbách a teď by se rádi na tomto případu zahojili?

Buďte odvážný pane Sembdnere  a mluvte jasně! Přestaňte fabulovat a dezinformovat. Jako snaživý a ambiciozní provinční politik byste s tím neměl mít problém.

Žádáte mě, abych probíhající výběrová řízení zrušil.

Jako bývalý starosta jistě víte něco o zákonu o obcích, a tudíž i o tom, že žádný starosta nemá právo do předmětných výběrových řízení zasahovat, jelikož to je pouze v kompetenci vedoucího úřadu, neboli tajemníka.

Jako jeden z důvodů nespokojenosti uvádíte, cituji: „….velmi krátký časový interval mezi vyhlášením VŘ v Rumburských novinách a vlastní uzávěrkou přihlášek“.

Litera zákona o tom hovoří jasně. Směrodatný způsob vyhlášení výběrových řízení je na úřední desce města a na internetu, nikoli v novinách. To, že tato informace vyšla v Rumburských novinách, je služba zájemcům navíc, a to pouze jako informativní sdělení. Vlastní vyhlášení VŘ proběhlo již o několik dní dříve a termín uzávěrky byl vyhlášen v zákonné lhůtě 15 dnů předem.

Není mi zcela jasná souvislost, na kterou poukazujete, mezi diskutovanými výběrovými řízeními a „obdobím ukončení poměrně složitého procesu tvorby organizačního řádu Městského úřadu v Rumburku a ukončení výběru nového tajemníka MÚ Rumburk.“

Rád bych zdůraznil, že uzávěrky předmětných výběrových řízení jsou naplánovány na 17. a 27.10. 2003, ale výběrové řízení na tajemníka bylo uzavřeno již 14. července 2003, tedy o tři měsíce dříve. Tajemník do své funkce nastoupil 15.10.2003 a složitý proces tvorby organizačního řádu byl ukončen rozhodnutím Rady města Rumburka dne 16.10.2003. Nechápu tedy, v čem vidíte problém?

Pozastavujete se nad tím, že nový organizační řád Městského úřadu v Rumburku (tech. pozn. – jako bývalý starosta byste též mohl vědět, že označení ¨“Městský úřad v Rumburku“ je nesprávný) nebyl konzultován se členy zastupitelstva města.

Podle zákona o obcích, č. 128/2000 Sb.v pl. znění, je tvorba a schvalování organizačního řádu města pouze v kompetenci Rady města, a podle téhož zákona si zastupitelstvo tuto pravomoc ani nemůže vymínit. Navíc každý zastupitel na nejbližším zasedání ZM Organizační řád obdrží a bude se moci k němu vyjádřit, jakož i další občané, neboť OŘ bude zveřejněn i v elektronické podobě na webových stránkách města.

Píšete ve svém dopise, pane Sembdnere, o velmi špatných zkušenostech s průběhem výběrových řízení na MÚ Rumburk v roce 2002. Opět vás žádám, buďte konkrétní! O jakých špatných zkušenostech tu mluvíte? Já nevím o žádných oficiálních stížnostech na průběh výběrových řízení v roce 2002.

A pokud máte obavy, že by snad v roce 2003 mohl mít někdo s výběrovými řízeními na MÚ nějaké velmi špatné zkušenosti, rád bych je rozptýlil upozorněním na změnu zák. o úřednících (zák. č. 312/2002 Sb.), platnou od 1.1.2003. Podle ní jsou nyní taxativně vymezeny postupy a podmínky výběrových řízení ve státní správě a samosprávě a ujišťuji vás, že tyto podmínky a postupy jsou na MÚ Rumburk velmi přísně dodržovány.

Pevně prý věříte, že nová výběrová řízení přinesou lepší výsledky a dají možnost většímu množství odborníků a specialistů na dané oblasti se do těchto VŘ přihlásit.

Ptám se vás, proč se tedy tito specialisté a odborníci nepřihlásili již nyní? Zmeškali snad a měla by se kvůli těmto případným opozdilcům dělat nová výběrová řízení? Není to snad protěžování určité skupiny lidí a jejich zájmů? Podle čeho usuzujete, že výsledky těchto VŘ jsou špatné? Jak můžete tvrdit, že lidé, kteří se nyní hlásí do výběrových řízení, jsou nekvalitní, nejsou odborníky a specialisty? Vždyť výběrová komise ještě ani nevyhodnocovala přihlášky jednotlivých uchazečů a vy už přesto o těchto lidech pochybujete! Velice zajímavý přístup!

Na závěr vašeho dopisu mne žádáte o písemnou odpověď. Ale v případě, že se jedná o veřejný dopis publikovaný ve veřejných médiích je věcí adresáta, jakou odpověď zvolí – například formou veřejné odpovědi, která je v tomto případě žádoucí. Pokud chcete ode mne odpověď až na zastupitelstvu města, měl jste svůj dotaz tedy vznést až tam.

Ale nemusíte čekat až na zasedání zastupitelstva. Jde-li vám skutečně o řešení nějakého problému, můžete za mnou kdykoliv přijít, ostatně jako kterýkoliv zastupitel nebo občan tohoto města. Zkuste zvážit, zda místo času věnovaného korespondenci se mnou přes Rumburské noviny by nebylo vhodnější zabývat se uhrazením škody, kterou jste našemu městu způsobil ve výši téměř 50.000 korun, a kterou jste ani jako bývalý starosta, ani jako současný zastupitel dosud neuhradil.

Pokud si však dopisováním se mnou přes média chcete řešit nějaký svůj jiný problém, je to jen vaše věc. Ale v tom případě si dovolím vám doporučit, abyste si našel jiného sparingpartnera.

Ing. Jaroslav Sykáček
starosta města

Tisk Tisk | E-mail E-mail