Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kauza „Vrchlického 12, 13″ skrývá další odhalení

autor: Miloslav Čapík

Vážená redakce,

v čísle 6 RN jste přetiskli širší informaci o událostech a činnostech spojených s objektem ve Vrchlického ulici v Rumburku. Po jeho přečtení jsem se rozhodl reagovat, neboť jsem osobně zainteresován v kauze tohoto domu.

Městské zastupitelstvo na svém zasedání 13. března t.r. projednávalo problémy uvedeného objektu a úlohu zainteresovaných osob. Byl jsem na této části jednání zastupitelstva přítomen a vím, že zde bylo rozhodnuto zveřejnit v RN zjištění, která byla dosud učiněna v celém rozsahu. Předmětný článek má být splněním tohoto závazku ZM. Čekal bych, že článek veřejnosti objasní podstatu problémů, ale není tomu tak. Například se v článku uvádí: „Zastupitelům byla předložena zpráva rady města s podrobnými výpisy všech aktivit a dokumentů týkající se domu od roku 1992.“ Není to pravda! Zastupitelé nedostali vše. Zjistil jsem to nahlédnutím do soupisu uvedených dokumentů. Chybí zde například znalecké posudky cen objektu z r. 1995 při jeho prodeji, zápisy stavební komise z let 1994 a 1995 týkající se projednávání problematiky objektu, podstatný dopis adresovaný Radě MÚ Rumburk ze dne 14.8.1995, odpověď tajemníka MÚ na tento dopis ze dne 25.9. 1995 a řada dalších podkladů. Co je tedy příčinou, že zastupitelé neobdrželi všechny podklady?

rn0706_2

Moje osobní zainteresovanost spočívá v tom, že má firma uzavřela v srpnu 1994 smlouvu o dílo na provedení rekonstrukčních prací na uvedeném objektu. Z podkladových materiálů MR jsem se dočetl, že neexistuje žádný projekt, podle něhož by se dalo leccos posoudit. Bohužel existuje. Mám celé jeho paré, které mi předal p. Pešťák osobně. Uvedený projekt nechal na své náklady zpracovat a MÚ je tato skutečnost známa. Věc je uváděna i k návrhu výpočtu kupní ceny objektu. V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo by mohlo například čtenáře zajímat, že střecha uvedeného objektu měla být provedená z ocelových prvků, tak jak vyžadoval projekt a předpis stavby. Tato konstrukce byla vyrobena a byly zabezpečeny i další výroby a zajištění. Konstrukce je dodnes na skladě! K realizaci předmětné rekonstrukce a oprav na uvedeném objektu díky péči nájemce nikdy nedošlo. Nájemci objektu totiž nikdy neměli potřebné stavební povolení, o které ani neusilovali. Hlavním důvodem bylo, že by musela být uzavřena velmi prosperující známá samoobsluha v přízemí objektu. Celá situace „rekonstrukce na oko“ byla provázena dalšími okolnostmi. Proto jsem se obrátil na majitele domu, tedy MÚ Rumburk, konkrétně na Radu města s rozsáhlou informací o stavu objektu, stavu věci a jednání a postojů pronajímatelů. Vše co bylo objeveno dnes, bylo známo orgánům města již v r. 1995! Proto redakci RN přikládám pro objasnění kopii uvedeného dopisu MR v Rumburku, z jehož obsahu zjistí, že všechny podstatné události MÚ znal. Zřejmě právě proto řadu dokumentů, o kterých jsem se zmínil, zastupitelé neznají a mám podezření, že v uvedené době byly zamlčeny i tehdejším členům RM. Na MZ ústy starosty bylo konstatováno, že škoda městu zřejmě nevznikla. Opak je pravdou. Kdyby byl článek koncipován tak, aby se jeho podstatu dozvěděl občan, věděl by například, že nájemci objektu měli uhradit za dobu pronájmu částku 1.220.000 Kč na nájemném a že tuto částku nikdy neuhradili! Nájemní smlouvou měli možnost částky nájemného ve výši ročního nájemného kompenzovat náklady na rekonstrukci objektu. Tuto možnost měli pouze do konce roku 1994. K tomuto účelu získali i úvěr ve výši 4.000.000 Kč, o kterém je v článku RN zmiňováno. Byla zde i smlouva o dílo. Byla i dobrá vůle tehdejší stavební komise MÚ, která věc sledovala a řešila některé aspekty připravované rekonstrukce. Skutek utek! Jen mé firmě vznikly přímé škody ve výši 268.394,- Kč, následné škody 200.037,- Kč, celkem tedy 468.431,- Kč. Pronajímatelé tedy nestavěli, neopravovali, a proto jim částka 1.220.000,- Kč byla dodatečně při prodeji domu naúčtována k ceně domu. To však bylo vzápětí vynulováno zápočtem údajných vložených nákladů rekonstrukce ve výši více než 1.795.000,- Kč, které vznikly v r. 1995. Někdo z MÚ umožnil v r. 1995 zakalkulovat a odečíst tyto tzv. náklady z prodejní ceny domu při jeho prodeji nájemci. Náklady, pokud vznikly, bylo však možné podle nájemní smlouvy s MÚ kalkulovat místo řádné platby nájemného pouze do konce r. 1994! Někdo z MÚ se tedy postaral o neoprávněný prospěch nájemce, který neplatil řádné nájemné v celku ve velkém rozsahu. To je zřejmě i pro současníky MÚ nepříjemné. O tyto a zřejmě další prostředky byla „ochuzena“ pokladna města. Proč?

Bratru, dobré podnikání v tomto objektu. Vzhledem k tomu, že jsem viděl na jednání ZM jen malou vůli některých aktérů vyčistit stůl, předal jsem dostupné informace a doklady orgánům činným v trestním řízení a připojil jsem se k trestnímu řízení ve věci samé. Je mnoho dalších okolností a skutečností, které by měly být ve věci zmíněného objektu vyjasněny, a můžeme se dočkat dalších překvapení. Domnívám se, že MZ by mělo celý případ dál sledovat, vyžadovat si průběžně informace o stavu věci a přijmout opatření, která by zabránila, aby nebyli objevováni další kostlivci ve skříni.

 

Mohu jen konstatovat, že s celou řadou věcí ve výše uvedeném dopise pana Čapíka nelze jinak než souhlasit. Jak na jednání zastupitelstva, tak rady jsem navrhoval, aby prověřením celé problematiky byl pověřen tajemník městského úřadu, a to z důvodu, že on je jediný z celého vedení města, který v té době byl na městském úřadě a logicky musí mít základní povědomost o této problematice. Mrzí mě, a to jsem zdůraznil i na posledním jednání zastupitelstva města, že nebyla ani v jednom z těchto orgánů města k tomuto způsobu řešení vůle a tento „horký brambor“ byl nakonec radou města přehozen na jednoho z vedoucích odborů, který samozřejmě nemá kompetence k tomu, aby „vytáhl“ potřebné podklady od všech dotčených osob. Bez jakéhokoliv úkolování jsem se nakonec této věci ujal sám, i když bylo zřejmé, že je to úloha velmi nevděčná.

Zastupitelstvu byly dodány veškeré údaje a materiály, které dnešní vedení města dostalo od úředníků k dispozici. Z vedené diskuze je však zřejmé, že mu nebyly předány zdaleka všechny podklady. Věřím, že Policie ČR, která má podstatně větší pravomoc, bude v získávání dalších materiálů úspěšnější.

Bez rozdílu toho, jestli finanční škoda městu vznikla nebo ne, jistě ve většině z nás zůstane, že město, a tedy i občané, se cítí podvedeni a nepřímo okradeni nestandardními postupy realizovanými v minulosti na městském úřadě a v orgánech města. Inu, jsme na malém městě a přátelské a kamarádské vztahy často deformují vztahy pracovní a smluvní. Nikdo nechce ublížit svému kamarádovi, a tak se často před jeho chybami zavírají oči a vypínají uši, s postupem času se raději vytrácí i paměť. A nikdo nechce být ten zlý, všichni chtějí být jen hodní a chybí zde vůle nakládat s městskými prostředky profesionálně tak jako ve vlastních firmách. Většina lidí se bohužel stále řídí heslem „Z cizího krev neteče“.

Darek Šváb

Tisk Tisk | E-mail E-mail