Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vyšší vzdělanost obyvatel Šluknovska

autor: gdo

je záležitostí celého regionu

V únoru se ve varnsdorfské Střelnici konala schůzka školských pracovníků a některých krajských zastupitelů pracujících v oblasti školství, iniciovaná senátorem Josefem Zoserem. Jejím cílem bylo najít vhodné řešení ke zvýšení vzdělanosti obyvatel Šluknovska. Tato iniciativa však nepatří mezi první. Podle vyjádření místostarostky Varnsdorfu Mgr. Zdeňky Vajsové jsou ve Varnsdorfu lidé, kterým tento problém leží na srdci již několik let: „Již několik let usilujeme o zvýšení odbornosti varnsdorfských středních škol. Například na Střední průmyslové škole elektrotechnické a strojní začal již před sedmi lety připravovat ředitel ing. Jan Hodničák projekt na zřízení Vyšší odborné školy elektrotechnické se zaměřením na informační technologie. Zřízení VOŠ nebylo Ministerstvem školství ČR akceptováno jen proto, že zřizovatelství středních škol mělo přecházet na kraje, a tak to již MŠMT ponechalo na novém zřizovateli. (Jinak je projekt po stránce odborné – osnovy apod. plně schválen a prošel již všemi možnými připomínkovacími řízeními.) Jenomže dnes již opravdu nastal čas, kdy se nejen my, ale všechny kompetentní orgány musí zabývat úrovní školství a vzdělání na Šluknovsku. A proto jsme byli rádi, že se našel někdo, konkrétně senátor Zoser, který má zájem tento problém řešit po politické linii.“

V současné době se však zvýšení vzdělanosti netočí jen kolem vyšší odborné školy na SPŠEaS ve Varnsdorfu, ale i kolem Střední zdravotnické školy v Rumburku, Střední lesnické školy ve Šluknově a navíc i kolem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která zvažuje možnost otevřít na Šluknovsku detašované pracoviště bakalářského studia.

„Bakalářská forma studia je vítaná,“ vysvětluje Mgr. Vajsová, „ale abychom dokázali bezproblémově tuto formu vysokoškolského studia zajistit, bylo by rozumnější vycházet z chomutovského modelu. Zřídit nejdříve VOŠ a postupně po zaběhnutí a zkvalitnění pedagogického sboru přejít na bakalářskou formu studia nebo ponechat tyto dvě formy studia běžet paralelně. Taktéž je důležité vybrat vhodné zaměření studia, které by naplňovalo požadavky trhu práce a zapadalo do projektu celoživotního vzdělávání. Domnívám se, že informatika – informační technologie těmto požadavkům odpovídají.

Vzniknou-li ve výběžku další VOŠ a budou-li životaschopné, bude to svědčit o připravenosti středních škol a rozhodně i o jejich potřebnosti (například Lesnická střední škola ve Šluknově, Střední zdravotnická škola v Rumburku, kde se vstupem do EU bude potřeba diplomovaných sester atd.).“

Varnsdorfská místostarostka Mgr. Vajsová by byla ráda, kdyby se záměr VOŠ elektrotechnické podařilo prosadit co nejdříve, aby již ve školním roce 2004/2005 usedli do školních lavic první studenti vyšší odborné školy. Do té doby je nutné připravit objekt a učebny a uspořádat kvalitní propagaci a nábor studentů. Že je o toto studium mezi studenty velký zájem svědčí i výsledky ankety, která proběhla na internetových stránkách SPŠEaS. Zřízení VOŠ ve Varnsdorfu i plně koresponduje s „Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy školství v Ústeckém kraji“, kde je již tento model zakotven. Rozhodující slovo však budou mít krajští zastupitelé na svém březnovém zasedání, kde se bude tento materiál schvalovat. Kromě senátora Zosera již proběhlo jednání s krajskými zastupiteli ze Šluknovského výběžku, Darkem Švábem (ČSSD) a Danou Hrábkovou (KSČM) z Rumburka a s Robertem Šatníkem a Romanem Kubrem z Varnsdorfu (ODS).

Krajskému zastupiteli Darku Švábovi však tato aktivita připadá poněkud zvláštní: „Samotnou schůzku ve Varnsdorfu považuji za jednání vytržené z kontextu a bez znalosti skutečného stavu věci a chápu ho pouze jako snahu o prosazení záměru jedné školy z celého regionu. Tato schůzka neměla vůbec nic společného s koncepcí rozvoje školství ve Šluknovském výběžku. Za prvé na ní nebyl pozván kompetentní zástupce hejtmana Ústeckého kraje JUDr. Lavička, který má na starosti celou problematiku školství. Nebyli sem pozváni ani zástupci výboru pro vzdělávání, ani všichni krajští zastupitelé ze Šluknovského výběžku, v jejichž pravomoci je o těchto věcech rozhodovat. V neposlední řadě byli z jednání vynecháni i ředitelé dalších středních škol na Šluknovsku a pracovníci Úřadu práce.

Ti, kteří schůzku svolávali, si zřejmě neuvědomili, že proces rozvoje školství na Šluknovsku je již z velké části nastaven, a že vychází z programu „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy školství v Ústeckém kraji“. V tomto záměru byl již návrh projednávaný na schůzce dávno zapracován. O tom, jak se bude vzdělávání ve výběžku rozvíjet dál, bude jednat 26. března Krajské zastupitelstvo, ale i tak nebude zatím žádné řešení definitivní a konečné. Je to proces, který se stále vyvíjí a modifikuje a o těchto věcech je třeba jednat, a to na širší úrovni. Je to otázka domluvy a spolupráce mezi všemi dotčenými subjekty. Takovéto lobistické aktivity některých osob prosazujících jen dílčí zájmy na úkor ostatních k vyšší vzdělanosti na Šluknovsku nepovedou.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail