Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

O investičních akcích ve městě hovoří Darek Šváb,

autor: Svobodová M.

místostarosta odpovědný za jejich přípravu, realizaci a financování

Letní stadion

Rekonstrukce letního stadionu v Rumburku, probíhající za provozu, byla zahájena v září loňského roku. Na akci, jejíž náklady jsou cca 13 mil. Kč a na kterou byla v loňském roce poskytnuta dotace (ve výši 2,1 mil. Kč) v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro region severozápadních Čech, se na základě výběrového řízení podílela stavební společnost RBK, a.s. se subdodavateli z převážné části z našeho města. Po zkolaudování byly zrekonstruované prostory předány do užívání příspěvkové organizaci města – SRASu. Součástí úprav kabin a soc. zázemí sportovců byla nová konstrukce krovu včetně střešního pláště, dispoziční úpravy, nové rozvody instalací a plynového vytápění. Byla provedena izolace objektu proti zemní vlhkosti a v celém rozsahu provedeny nové podlahy, dlažby, obklady a instalovány nové zařizovací předměty (WC, sprchy). Došlo k výměně dveří včetně zárubní a části oken a k rozšíření zabezpečovacího systému. Upraveny byly rovněž přístupové chodníky ke kabinám a parkoviště s příjezdem z ul. Na Výsluní, které by do budoucna mělo sloužit i pro dům kultury. Rekonstrukcí rovněž doznalo změny oplocení celého areálu, oplocení a odvodnění atletického oválu a celá řada dalších úprav terénu v areálu. Součástí celé akce je rovněž vybudovaní tribuny s ochozy na podélné části se vsazenou rozhlasovou kabinou. Rekonstruovány byly i plochy tenisových kurtů, z nichž centrální má umělou úpravu povrchu. Nové jsou rovněž výsledková a informační světelná tabule a střídačky.

V rozpočtu pro rok 2003 by mělo být navrhováno vyčlenění částky pro rekonstrukci atletických sektorů (umělý povrch), výstavbu skladu nářadí pro atletické disciplíny, rekonstrukci klubovny pro sportovce a v neposlední řadě i úprava povrchu účelové komunikace na stadionu. Tím by měla být dovršena tak dlouho očekávaná rekonstrukce, a jak uvedl Darek Šváb: „Rumburský letní stadion je nyní nejlepším sportovištěm tohoto typu ve Šluknovském výběžku. Z dlouhodobějšího hlediska se tu samozřejmě může jevit motivace např. pro fotbalisty, kteří by, pokud by se jim podařilo postoupit do oblastního kola, mohli přemýšlet například o případné změně plochy škvárového hřiště na trávník s umělým povrchem“.

rn1506_0

Zimní stadion

O této akci říká p. Šváb, že byla zrozena velice rychle a její příprava i samotná realizace byla takřka okleštěna celou řadou limitujících faktorů. Tak například na vypracování studie, projektové dokumentace, vydání stavebního povolení, vypsání veřejné zakázky a sepsání smlouvy s dodavatelem mělo město 3 – 4 měsíce času. První etapa zahrnuje vybudování ocelové konstrukce zastřešení, opláštění a úpravy ploch uvnitř stadionu. Náklady na tuto etapu rekonstrukce, která proběhne ještě v tomto roce, dosáhnou 26 mil. Kč, přičemž 14 mil. Kč obdrží město ze státního rozpočtu a samo se na akci bude podílet 12 mil. Kč. Vzhledem k problémům vzniklým po povodních, které zasáhly ČR, byla dotace ze státního rozpočtu ohrožena, ovšem díky okamžitému jednání již existuje Ministerstvem financí ČR potvrzené rozpočtové opatření na tuto akci. V současné době je montáž ocelové konstrukce ze 3/4 provedena a začala betonáž spodní části obvodového pláště. Poté budou zahájeny práce na opláštění objektu. Práce probíhají v souladu s harmonogramem a dle smlouvy o dílo by měly být dokončeny do 15.11.2002.

Další etapy vycházejí z navržené studie a jedná se např. o úpravu technologie chlazení, komplexní opravu betonové desky pod ledem, výstavbu dvou ochozů po delších stranách kluziště, dostavbu nových kabin, šaten a zázemí pro sportovce (směrem od Cihlářské ul.). Studie počítá i s prostorem pro prodejnu sportovních potřeb či možností vybudování ubytovacích kapacit pro sportovce. Do budoucna bude muset město řešit i otázku rozšíření využití, neboť po rekonstrukci stoupne kapacita stadionu z 500 na 1.200 míst. Stadion by mohl být tedy využíván i v letních měsících jako víceúčelová hala, s tím ovšem souvisí také potřeba vybudování nových parkovacích ploch v nejbližším okolí. Co tedy přinese první etapa? První zastřešený zimní stadion ve Šluknovském výběžku a zejména nové kvalitní sportoviště pro veřejnost. Pro sousedy přibude nový a především velký objekt, který ovšem ve svém důsledku sníží nepříjemné vlivy na okolní prostředí – výrazně klesne hluk a rovněž nebude obtěžovat stávající silná intenzita večerního osvětlení plochy.

rn1507_1

Lužické náměstí

První studie, která řeší rekonstrukci Lužického náměstí, se objevila v letech 1995-6. Díky finančním možnostem města, neboť akce je realizována zcela z vlastních zdrojů, byla příprava rekonstrukce zahájena v říjnu 2001. Pro plynulejší koordinaci celé akce byl sestaven realizační tým a samotná realizace byla zahájena 15. dubna 2002. I v tomto případě se muselo město nejprve vyrovnat s majetkoprávními záležitostmi, neboť velká část plochy samotného náměstí byla ve vlastnictví jiných subjektů, např. okresního úřadu, Ústeckého kraje nebo soukromých vlastníků. Vypořádání vlastnických vztahů proběhlo za minimálních nákladů ze strany města.

Akci jako takovou bychom mohli rozdělit na dvě základní části. První část, probíhající od jara do současné doby, zahrnuje rekonstrukci plochy náměstí a hydrofobizaci morového sloupu. Tato etapa, přestože byly práce po dobu 6 týdnů zpomaleny památkáři nařízeným archeologickým výzkumem, nezaznamenala prodloužení termínů. Na realizaci této části město vynaloží finanční prostředky ve výši celkem 17 mil. Kč.

Do druhé části můžeme zahrnout rekonstrukce objektů na náměstí. Jedná se o 4 objekty ve vlastnictví města, přičemž jejich rekonstrukce, která obsahuje komplexní opravy střech, fasád, oken, dveří a výkladců, bude dokončena ještě v letošním roce. Z rozpočtu města budou rovněž hrazeny opravy podloubí. Druhou částí této etapy jsou rekonstrukce objektů soukromých vlastníků (nyní se realizují již 3 objekty), které probíhají na základě dohod mezi městem a vlastníky objektů. Pro rok 2003 je plánováno dokončení rekonstrukce u objektů v podloubí (jedná se o zadní trakty) a pokračování oprav dvou dalších objektů (domu s prodejnou TL Comp a Rádia Crystal).

Rekonstrukce náměstí je ovšem pouze jednou ze šesti etap rozsáhlé akce úprav středu města. Další fáze zahrnují úpravy na tř. 9. května, a to včetně domů ve vlastnictví města v rozsahu od náměstí po křižovatku u FÚ. Další je úprava plochy pod náměstím (areál bývalých stavebnin).

Zde vznikne parkovací prostor se zelení, úpravou projde rovněž plocha za náměstím (u prodejny SAMKA) a nevyhneme se ani rozšíření komunikací od náměstí směrem k ul. Dolní. Poslední fází by měla být rekonstrukce Dobrovského náměstí.

rn1508_2

Plynofikace

V případě plynofikace okrajových částí města se jedná o největší akci ve středotlakém plynovodu v ČR po roce 1990. Jde o společný projekt 8 měst a obcí a Euroregionu Nisa v celkové hodnotě cca 140 mil. Kč (z toho na Rumburk připadá 38 mil. Kč). Celý projekt je řízen z Rumburku, neboť Darek Šváb je současně předsedou tohoto sdružení. Akce je nyní v závěrečné fázi, přestože termín ukončení dle uzavřeného kontraktu je až březen 2003 (předpokládaným termínem dokončení je říjen s předáním v listopadu 2002). Již od prosince tohoto roku tak bude město moci (v průběhu 3 let) prodávat dokončený plynovod Severočeské plynárenské, a.s., a to v souladu s podepsanou smlouvou.

V současné době je vybudován vlastní plynovod, dále přípojky a hlavní uzávěry plynu. Do dvou týdnů bude zahájeno osazování zděných pilířků k hlavním uzávěrům plynu (antoníků). V minulém týdnu byla zahájena rekonstrukce povrchů komunikací zasažených stavbou – jedná se o 37 komunikací v rozsahu cca 30.000 m2 nového živičného povrchu (zahájeno bylo rovněž budování nového chodníku na Šluknovské ulici). U ostatních komunikací bude řešena oprava výkopových rýh ve vysoké kvalitě. Podrobnější informace o pokračující obnově povrchů komunikací přineseme v některém z následujících čísel.

Pověřený úřad III. stupně

Teprve v červnu letošního roku byly definitivně určeny způsoby průběhu reformy státní správy a s tím související přechody jednotlivých výkonů a pracovníků. Jak říká Darek Šváb, jedná se v případě Rumburku „o návrat k okresu po 42 letech“.V návaznosti na tyto skutečnosti rozhodla rada města o využití vlastního objektu na tř. 9. května (naproti budově stávajícího městského úřadu). Rekonstrukce tohoto objektu probíhá již 3 týdny a díky dobré koordinaci by prostory měly být připraveny k využití k 1.1.2003.

K 1.1.2003 byl stanoven počet 47 úředníků, přičemž cca 20 z nich budou stávající zaměstnanci Okresního úřadu v Děčíně. Od 1.4.2003 se počítá s navýšením stavu o pracovníky státní sociální podpory na celkových 58. Ze státního rozpočtu bychom na akci měli obdržet cca 17 mil. Kč, zbytek budeme financovat z vlastních zdrojů.

Pro nový úřad již máme připravenou organizační strukturu, přičemž v nově zrekonstruované budově bude celkem 6 podlaží (především agendy zajišťující styk s občanem) – 1 technické, 4 s kancelářemi a 1 se zasedacími místnostmi.

Tisk Tisk | E-mail E-mail