Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

10. výročí vzniku Městské policie Rumburk

autor: Radek Engl, velitel Městské policie Rumburk

Na samém začátku…

Vznik Městské policie Rumburk se datuje k únoru roku 1992, kdy ji městské zastupitelstvo zřídilo vyhláškou. Prvních 5 strážníků bylo vybráno ze 40 uchazečů ve výběrovém řízení a jejich první služebna byla v budově městského úřadu. Se zřízením této složky samozřejmě souviselo nejen přijmutí nových lidí, ale především vytvoření pracovního řádu, směrnic, pracovních náplní a v neposlední řadě i nových tiskopisů. Ještě v průběhu roku 1992 došlo k doplnění stavu strážníků na 9. Velitelem je jmenován Radek Engl.

V roce 1993 je zřízena služebna ve zrenovovaných prostorách suterénu v Komenského ulici (budova České spořitelny, a.s.). V tomto roce obdržela městská policie první služební vozidla (Tavrii a Fiat Marengo), a to jako sponzorský dar

Rok 1994 přinesl zásadní obrat. Byl zřízen pult centrální ochrany Genova, stav strážníků navýšen o 5 a nově zavedena 24hodinová dozorčí služba, která měla zabezpečit zlepšení komunikace s občany. Díky PCO došlo k podstatnému zlepšení ochrany objektů. Strážníci se také dočkali postupného doplnění vybavení, jako např. služební zbraně, vysílačky, botičky, počítač atd. V roce 1996 byla zřízena linka tísňového volání 156. Dále byli zakoupeni a vycvičeni dva služební psi.

V roce 1997 bylo městské policii přiděleno nové služební vozidlo Škoda Forman. Rok 1998 přinesl několik zásadních změn:

 • z důvodu nutnosti rozšíření možností pultu centrální ochrany došlo ke na PCO Radom (umožňuje připojení i radiově a k dnešnímu dni je připojeno 80 objektů: 18 objektů města, 16 státních organizací, 9 rekreačních objektů a 31 komerčních objektů);
 • změna služebního vozidla na Transportér VW;
 • nejzásadnější změnou je přihlášení města Rumburk do programu Prevence kriminality (dále jen PPK) na místní úrovni, s čímž úzce souvisí zřízení funkce koordinátora programu str. Marka Rataje a komise PPK.

Díky programu Prevence kriminality:

v roce 1999

 • byly pořízeny 4 nové radiostanice, což vede k podstatnému zlepšení komunikace mezi MP a PČR;
 • došlo ke zprovoznění občanské radiostanice na monitorování kanálu tísňového volání CB 9;
  n dále zprovozněny 3 schránky důvěry (Podhájí, nádraží ČD a tř. 9. května), které umožňují občanům předávat své připomínky, upozornění, ale i nálezy. Vše je dokumentováno a předáváno příslušným orgánům, např. odborům MěÚ, PČR…, nebo majitelům;
 • je započato s infoservisem v RN, který napomáhá mapování bezpečnostní situace;
 • je zahájena I. etapa výstavby Městského kamerového dohlížecího systému – vybudována základna (velín) + instalace 2 ks kamerových bodů – Lužické náměstí, tř. 9. května (finanční úřad).

v roce 2000

 • pokračování výstavby II. etapy Městského kamerového systému (MKS), instalování 4 kamerových bodů na sídlišti V Podhájí (Polní, Karolíny Světlé…);
 • zřízena malá posilovna v objektu MP, která slouží pro mládež;
 • byly napojeny některé nové objekty města na PCO MP (bazén, kluziště, letní stadion, lyžařský vlek…);
 • zřízeno záznamové zařízení na monitorování telefonních linek a radiostanic, což přináší zlepšení vyhodnocení oznámení občanů a činnosti hlídek v terénu.

v roce 2001

 • pokračuje III. etapa MKS – instalovány 2 ks kamerových bodů (tř. 9. května – budova MěÚ, ul. SNP před budovou domu kultury);
 • účast na realizaci projektu Právo na každý den, což je forma přednášek pro děti a mládež.

Vzdělávání a další změny

rok 1999

 • dva strážníci končí tříleté studium na střední sociálně právní škole;
 • svépomocí se renovují objekty v ulici Sukova a v červnu dochází k přemístění služebny MP do nových prostor;

rok 2000

 • dva strážníci absolvují školení v Brně na odchyt toulavých zvířat;
 • nakupujeme další služební zbraně, 1 ks neprůstřelné vesty, odchytové tyče a odchytové sítě;
 • pomáháme při zřízení záchytných kotců v kasárnách;

rok 2001

 • nakupujeme klece na přepravu odchycených zvířat;
 • úmrtím jednoho strážníka dochází ke snížení stavu a je vyhlášeno nové výběrové řízení, na základě kterého je v prosinci přijata první strážnice;
 • zahajujeme besedy ve školách a jiných organizacích (klub seniorů).

Hlavní náplně činností MP

Hlavní činnost městské policie je zaměřena na řešení a odhalování přestupků. Za rok 2001 řešila MP 274 přestupků, z toho 49 proti občanskému soužití, 157 proti veřejnému pořádku, 28 proti majetku a 40 ostatních. U přestupků proti občanskému soužití se jedná hlavně o hrubé jednání případně urážky na cti. U přestupků proti veřejnému pořádku, které jsou nejčastější, MP řešila např. zábory veřejného prostranství, znečišťování veřejně prospěšného zařízení (sezení na lavičkách, nedovolené vylepování plakátů), rušení nočního klidu a zakládání černých skládek. Přestupky proti majetku tvoří převážně drobné krádeže, a to hlavně v prodejnách. Přestupky řešíme podle závažnosti buď domluvou, nebo blokovou pokutou, závažnější přestupky postupujeme přestupkové komisi městského úřadu nebo jiným působně příslušným orgánům (např. referáty okresního úřadu).

Přestože přestupky jsou hlavní náplní práce MP, dost významně se MP podílí na boji proti kriminalitě, a to v úzké spolupráci s obvodním oddělením PČR v Rumburku. Jedná se jak o preventivní činnost (monitorování PCO, MKS a pochůzková činnost), tak i o přímé zákroky hlídek MP proti pachatelům trestné činnosti. V roce 2001 zasahovala MP při řešení 54 trestných činů a pomohla zadržet 17 pachatelů TČ a celkově spolupracovala s PČR ve 198 případech. Velmi úspěšná je MP při pátrání po osobách hledaných PČR, což se daří zejména díky místní znalosti a dobré spolupráci s občany.

Nedílnou a často kritizovanou činností MP je řešení dopravních přestupků. Zákon nám umožňuje řešení pouze takových dopravních přestupků, které vyplývají ze zákazu místní úpravy (dopravní značky „zákaz zastavení, stání, vjezdu, odbočení…“). Jiné přestupky, jako například stání na přechodu nebo v křižovatce, může MP pouze oznamovat na referát dopravy okresního úřadu. V současné době se pracuje na novelizaci zákona o obecní policii, kdy by nám měly být dány větší pravomoce právě na úseku dopravy. MP Rumburk se snaží při dopravní službě hlavně o zajištění bezpečnosti u škol a zachování průjezdnosti v některých problémových ulicích, kde nerespektování dopravního značení závažně ohrožuje bezpečnost a plynulost dopravy (Jiráskova, Vrchlického, Tyršova, U Nemocnice, Nerudova…). Tvrzení, že nasazování tzv. „botiček“ je hlavní náplní MP, je dosti neseriózní při srovnání s řešením ostatních přestupků (dopravní přestupky – 280x, ostatní přestupky 274x).

Jednou s dalších hlavních náplní MP je spolupráce s městským úřadem (rok 2001 – 305 akcí). Jedná se o společné kontroly, řešení stížností občanů, zajišťování podkladů pro další činnost odborů MěÚ. MP zajišťuje veřejný pořádek u všech společenskokulturních akcí pořádaných ve městě (Tour de Zeleňák, lampiónový průvod, Toulavá písnička, Den dětí…).

A na konec

Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanů, kteří si našli za těch deset let cestu k MP a svojí spoluprací pomohli při zlepšení veřejného pořádku, pocitu bezpečnosti, ale i k celkovému pozitivnímu zlepšení ve městě. Vždyť i kdyby bylo u MP více strážníků, nemůže to nahradit desítky či stovky všímavých občanů, kterým není lhostejné, jak se v našem městě žije. Dále bych chtěl poděkovat všem zástupcům města a zastupitelům, kteří nám umožnili pracovat v důstojných podmínkách a s náležitým vybavením, které je srovnatelné i s většími městy.

A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem strážníkům, kteří za těch deset let odvedli kus poctivé práce a přesvědčili společnost, že patříme do struktury bezpečnostních složek a že máme i své místo v našem městě.

Tisk Tisk | E-mail E-mail