Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Systém přípravy pracovníků veřejné správy

autor: Mgr. Gabriela Bártíková

Jedním ze základních požadavků probíhajících reformních procesů ve veřejné správě je zvýšení profesionální úrovně pracovníků. V projektu „Rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě“ realizovaného v rámci programu Phare byly experty zemí EU navrženy základní principy a postup jak zvýšit profesionální úroveň úředníků státní správy a samosprávy. Na schválenou Koncepci reformy veřejné správy pak navazovala Koncepce přípravy pracovníků ve veřejné správě, dále Návrh systému přípravy pracovníků ve veřejné správě, ve kterém již byly konkretizovány zásady pro organizaci, řízení, koordinaci a provádění vzdělávacích aktivit ve veřejné správě. Vlastní „Systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a o veřejné správě“ byl vládou schválen v dubnu tohoto roku.

Navrhovaný systém vzdělávání je konkretizován a koncipován tak, aby akceptoval výsledky reformních procesů. Jednu jeho část tvoří systém vzdělávání pro zaměstnance ministerstev a ostatních  ústředních orgánů státní správy, kteří by měli podléhat navrhovanému zákonu o státní službě. Tuto část vzdělávání bude řídit a koordinovat přímo Úřad vlády ČR, který zřídí Institut státní správy. Druhou, podstatnou část schváleného systému pak tvoří vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – krajů, měst a obcí. Jeho součástí jsou pak i doporučení pro vzdělávání volených členů zastupitelstev. Koordinaci této části bude zabezpečovat Ministerstvo vnitra ČR. Velmi důležitou roli při realizaci vzdělávání má Institut pro místní správu, kde se již dnes vzdělává ta část úředníků orgánů státní správy a samosprávy, kteří vykonávají státní správu v tzv. přenesené působnosti. Součástí celého systému je totiž příprava na složení zkoušky ze zvláštní odborné způsobilosti, bez které úředník samosprávy nemůže vykonávat přenesenou státní správu.

Tímto řešením se dosáhne obdobné úrovně ve vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy jako ve všech zemích Evropské unie. Z postkomunistických zemí je systém realizován v Maďarsku a Polsku.

Systém je kombinací univerzálního vzdělávání a specializačního vzdělávání, které se váže na konkrétní činnosti úředníka. Samozřejmou součástí vzdělávacího systému pro veřejnou správu je jazyková specializační příprava nebo problematika informačních technologií. Pro řídící pracovníky od úrovně středního managementu je koncipován ucelený komplex vzdělávacích aktivit včetně postupného zavádění tzv. zvláštní odborné způsobilosti II. stupně.

V současnosti se tvoří pracoviště „Institutu pro místní správu“ zřizovaná převážně u vysokých škol. Těžiště vzdělávání bude ve spolupráci úřadů se školami v regionech i v centru a rovněž s dalšími vzdělávacími institucemi, které projdou náročným akreditačním řízením.

Tisk Tisk | E-mail E-mail