Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Můj otec, který nedávno zemřel, odkázal veškerý svůj majetek své přítelkyni, se kterou se seznámil nedlouho před svou smrtí. S tímto rozhodně nesouhlasím. Můžu nějakým způsobem zpochybnit platnost závěti?
Závěť jako taková musí splňovat veškeré náležitosti, které jsou vyžadovány občanským zákoníkem. Je nutno rozlišovat mnoho okolností – zda se jedná o závěť psanou ručně, závěť psanou mechanickými prostředky a zůstavitelem pouze podepsanou, či např. o závěť osoby, která neumí číst nebo psát. Obecně lze konstatovat, že závěť musí pro svou platnost splňovat požadavky kladené pro platnost všech právních úkonů. Toto znamená, mimo jiné, že zůstavitel musí pořizovat závěť při plném vědomí, jeho vůle musí být plně svobodná a vážná, projev určitý a srozumitelný. Osoba pořizující závěť musí být také zpravidla plně způsobilá k právním úkonům. Pokud tedy závěť nesplňuje požadavky, které jsou na ni zákonem kladeny, je možné zpochybnit její platnost.

Kromě toho se ve Vašem případě zřejmě uplatní § 479 občanského zákoníku, podle kterého se nezletilým potomkům musí dostat alespoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům alespoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona, přičemž pokud závěť tomuto odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků. Jedná se však o tzv. relativní neplatnost právního úkonu, a proto záleží na tom, zda se jí výše uvedení potomci, resp. neopominutelní dědicové  dovolají.

Na rekonstrukci našeho rodinného domu jsme uzavřeli smlouvu o dílo s jistou stavební firmou. V této smlouvě je mimo jiné uvedeno, že firma provede dílo na své nebezpečí. Co tento pojem znamená?
Pokud se zhotovitel díla zavázal, že provede dílo na své nebezpečí, znamená to, že své smluvní povinnosti splní až okamžikem předání hotového díla objednateli, nikoli pouze tím, že bude na díle nějakou dobu pracovat. Pokud by tedy před předáním díla došlo k jeho náhodnému zničení či poškození, nese toto riziko právě zhotovitel.

Tisk Tisk | E-mail E-mail