Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zákon platí, odezva je minimální

autor: MUDr. Rudolf Stupák, okresní hygienik

Dnem 1.1.2001 vstoupil v platnost zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále „zákon“). V § 103 odst. 3 zákona se uvádí, že výrobci pitné vody, jejíž rozvod byl zahájen přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinni nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti zákona, t.j. do 28.2.2001 podat místně příslušnému okresnímu hygienikovi návrhy míst odběru vzorků pitné vody (včetně individuálních zdrojů jako studní apod.), k zajištění její pravidelné kontroly. Místa podle vlastních zjištění v dané věci schválí rozhodnutím uvedený orgán. Způsob kontroly je určen vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 376//2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly (zpravidla 1x ročně základní a 1x ročně krácený rozsah analýz jakosti).

Za výrobce pitné vody se podle § 3 odst. 2 zákona považuje fyzická osoba, která je podnikatelem, nebo právnická osoba, pokud vyrábí a užívá pitnou vodu jako součást své podnikatelské nebo jiné činnosti, nebo dodává pitnou vodu ke spotřebě fyzickým osobám. Podle § 19 zákona se jedná zejména o potravinářská zařízení, předškolní a školní zařízení, zotavovny, zdravotnická zařízení a ústavy sociální péče, holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry, provozovny používající zvláštní přístroje (např. solária a myostimulátory) k péči o tělo, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby.

Termín podání návrhů na stanovení odběrových míst již uplynul, však odezva mezi podnikateli je dosud minimální. Podle § 92 odst. 1 zákona je orgán ochrany veřejného zdraví povinen za nesplnění tohoto požadavku uložit podnikající fyzické nebo právnické osobě pokutu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail