Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Se zástupcem starosty Darkem Švábem o rozpočtu

autor: rd

FINANCE

Vzhledem k tomu, že došlo k pozdnímu schválení státního rozpočtu, přijalo městské zastupitelstvo 3.2.2000 rozpočtové provizorium, aby nedošlo k omezení rozpočtového hospodaření. Skutečný rozpočet byl schválen městským zastupitelstvem až 22. června t.r., ale od provizoria se odlišoval pouze malými drobnostmi. Rozpočet ve výši necelých 166 mil. Kč byl schválen jako vyrovnaný. Investiční výdaje v rozpočtu na r. 2000 jsou ve výši 43,3 mil. Kč, což znamená oproti roku 1999 téměř 100% nárůst. Rozpočet minulého roku činil cca 143 mil. Kč a skončil přebytkem 9,4 mil. Kč. Z těchto čísel je patrný celkový vysoký meziroční nárůst, přičemž tento rozdíl byl především použit na investice. Mohu říci, že v minulém roce si město sáhlo až na samé dno, a zejména proto musela být přijata celá řada nepopulárních opatření.

Dnes již jsou známé výsledky hospodaření za první pololetí a já bych si je dovolil srovnat:

K 30.6.1999 jsme měli přebytek ve výši 303 tis. Kč a na bankovních účtech bylo 6,3 mil. Kč. K 30.6.2000 se situace výrazně změnila. Dosáhli jsme přebytku 20,2 mil. Kč a na bankovních účtech bylo 25,6 mil. Kč, z čehož je patrné výrazné zlepšení. Zcela otevřeně mohu říci, že potřebujeme, abychom v tomto roce skončili s přebytkem, abychom tyto prostředky v příštím roce mohli použít na financování velkých investičních akcí. Ke konci měsíce července 1999 byl přebytek cca 2,8 mil. Kč a v tomto roce je přebytek cca 24,2 mil. Kč. Velký nárůst je patrný i proto, že investice jsou v plném proudu a běžné výdaje se neomezují. V tuto chvíli máme zhruba 20 mil. Kč na termínovaných vkladech, což znamená další příjmy (měsíčně cca 90 tis. Kč). Příčinou celkového nárůstu je velmi důsledná příprava rozpočtu ze strany správců kapitol, především pak kvalitní práce se schváleným rozpočtem a rozpočtová kázeň.

V tuto chvíli jsou již o 20 % přeplněny plánované příjmy z daní z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, což je neočekávaný trend. Nejsou ovšem naplňovány daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Je také zajímavé, že je přeplňován příjem z poplatků na parkovišti (o cca 1 mil. Kč).

Výdajová stránka je naplňována v naprostém souladu, výjimkou jsou pouze investiční výdaje, které budou vyšší v druhém pololetí. Současný přebytek byl ovlivněn realizovaným prodejem budovy gymnázia státu (jedná se o částku cca 19 mil. Kč). Jako velmi náročné se jeví naplnění položky z prodeje majetku, ale i v tomto se činí kroky.

DOTAČNÍ TITULY

V souvislosti s investicemi máme žádosti o několik dotačních titulů – tradičně Prevence kriminality (cca 2 mil. Kč), dále máme příslib dotace z projektu Severozápadních Čech od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na částku 3,387 mil. Kč na rekonstrukci koupaliště. Z tohoto titulu jsme minulý rok čerpali částku zhruba 3,25 mil. Kč na plavecký bazén. Původně tyto akce měly být financovány z rozpočtu a případné dotace by nám umožnily provést dofinancování některých dalších investičních akcí, nebo posílení plynofikace či průmyslové zóny. Další příslib dotace je rovněž od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a to na výstavbu 15 bytových jednotek ve výši 3,7 mil. Kč. Od okresního úřadu máme schválenou dotaci 1,5 mil. Kč na průmyslovou zónu a v minulém týdnu jsme obdrželi dopis od agentury Czech Invest, která je pověřena správou projektů průmyslových zón, že jsme splnili všechny podmínky tohoto dotačního titulu a že jsme zařazeni do finančního plánu Ministerstva financí ČR (jedná se o 31 mil. Kč). Máme i další žádosti o dotační tituly, např. z Fondu životního prostředí na projekt plynofikace pro rok 2001, revitalizace rybníka Racek také pro rok 2001. Nesmím zapomenout ani na Phare CBC, a to na financování projektu plynofikace města.

ZÁVĚR

Podle uvedených čísel lze jen konstatovat, že se podařilo město hospodářsky stabilizovat. Za dobu posledních dvou let si město nevzalo žádný úvěr a bez problémů splácí úvěry z minula, jejichž zůstatek je ve výši 23 mil. Kč. Je potřeba vytvořit předpoklad pro financování velkých investičních akcí, které již připravujeme. Ty by mohly město posunout možná o 10 až 20 let dopředu. Znamená to vytvoření podmínek pro nová pracovní místa, pro investory, ale také zlepšení bytové situace.

Tisk Tisk | E-mail E-mail