Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

Jak je to s předkupním právem u podílových spoluvlastníků? Mám v podílovém spoluvlastnictví se svým bratrancem rodinný dům (podíl každého je 1/2), přičemž on nyní chce svou polovinu domu prodat nějakému svému známému a se mnou se o tom nechce ani bavit. Jak mám postupovat?

Podle § 140 občanského zákoníku převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci zákonné předkupní právo, ledaže jde o osoby blízké. Toto předkupní právo by měl každý ze spoluvlastníků respektovat. Pokud jde o to, kdo jsou osoby blízké, je nutno postupovat podle ustanovení § 116 a 117 občanského zákoníku. Zde je uvedeno, že osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel. Jiné osoby v poměru rodinném (příbuzní v nepřímé řadě tj. strýcové, tety, bratranci, sestřenice apod.) nebo obdobném (sešvagřené osoby, osvojitel a osvojenec apod.) se pokládají za osoby navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Pokud je spoluvlastníků více a nedohodnou se na výkonu předkupního práva (např. tak, že podíl odkoupí jeden z nich), mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti svých spoluvlastnických podílů.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Váš bratranec by měl, vzhledem k tomu, že zřejmě nechce prodat svůj podíl nemovitosti osobě jemu blízké, nabídnout ho k odkoupení nejprve Vám.

Trestným činem mi byla způsobena škoda. Člověk, který mi ji způsobil byl odsouzen trestním příkazem, který před týdnem nabyl právní moci. Já jsem byl se svým nárokem na náhradu škody odkázán na občanskoprávní řízení. Jak mám nyní postupovat?

V důsledku toho, že jste svůj nárok uplatnil v trestním řízení a poté v tomto řízení řádně pokračoval, došlo k stavení promlčecí doby. Nyní, aby byla splněna podmínka řádného pokračování v řízení, je potřeba, abyste podal, ve lhůtě okolnostem přiměřené, občanskoprávní žalobu. V soudní praxi se za takovouto přiměřenou dobu pokládá doba od dvou do čtyř měsíců (počítáno od právní moci rozsudku trestního soudu). Samozřejmě, že se mohou vyskytnout mimořádné okolnosti, které budou odůvodňovat dobu delší.

Tisk Tisk | E-mail E-mail